เชียงใหม่ เตรียมจัดงาน สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา

  
    จังหวัดเชียงใหม่เตรียมจัดงาน สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560 เชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรม คาดหวังให้สามารถเรียนรู้และนำหลักธรรมคำสอนไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตประจำวันได้ ที่ห้องประชุมแม่สนอง แตงอ่อน วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พระเดชพระคุณพระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆารวาส พร้อมด้วยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ องค์กรทางพระพุทธศาสนา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และพุทธศาสนิกชนจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมหารือการจัดงานสัปดาห์เผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560 โดยจังหวัดเชียงใหม่กำหนดให้จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาขึ้นทุกปี โดยยึดหลักคุณธรรม 3 ประการ ได้แก่ ละเว้นความชั่วทุกอย่าง มุ่งทำแต่ความดี และทำจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมรำลึกถึงวันสำคัญดังกล่าว พร้อมทั้งได้เข้าร่วมในกิจกรรมทางพุทธศาสนา เพื่อขัดเกลาจิตใจ รวมถึงสามารถเรียนรู้และนำหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตประจำวันได้ ทั้งนี้ วันอาสาฬหบูชาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ตรงกับวันวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 เป็นวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา และเป็นวันที่มีพระรัตนตรัยเกิดขึ้นในโลกครบองค์ 3 นั่นคือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ จังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดเชียงใหม่และประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรมสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 9 กรกฎาคม 2560 เพื่อสืบสานวิถีไทยตามแนวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบไป
 
12 มิถุนายน 2560 , 18:04 น. , อ่าน 66  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี