กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จับมือ 4 จังหวัดภาคเหนือเปิดตัว ไอเดีย เฮ้าส์

  
    กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จับมือกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เปิดตัว โครงการ “Idea House” โปรเจคต์เมกโอเวอร์ เปลี่ยนลุคอุตสาหกรรมด้วยดีไซน์ หวังพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและยกระดับความแข็งแรงของอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ให้กระจายสู่ระดับภูมิภาค ที่ โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เปิดตัวโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรมและการออกแบบ หรือ “Idea House” ซึ่งเป็นโครงการนำร่องสนับสนุนการออกแบบ 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปางและจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีกิจกรรมหลัก คือ กิจกรรมพัฒนานักออกแบบเพื่อผู้ประกอบการ กิจกรรมปลุกพลังสร้างสรรค์กระตุ้นคลังความคิด กิจกรรมสนามประลองความคิดเพื่อสร้างนักคิดรุ่นใหม่ และกิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำเบื้องต้นด้านการออกแบบ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือในการสร้างมูลค่าเพิ่มจากความคิดสร้างสรรค์และสร้างมูลค่าทางอุตสาหกรรมให้กับภูมิภาค โดยคาดว่าจะช่วยเพิ่มมูลค่าจากการออกแบบผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ให้สินค้าได้ประมาณ 3- 5 เท่าและสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจของภาคเหนือตอนบน 1 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5-10 ทั้งนี้ในปัจจุบันทั้ง 4 จังหวัดข้างต้น มีผู้ประกอบการกว่า 160,000 ราย มีกลุ่มอุตสาหกรรมหลัก ได้แก่ อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป อุตสาหกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมก่อสร้างและเซรามิค มีมูลค่าอุตสาหกรรมกว่า 1.24 ล้านบาท และมียอดการเติบโตในพื้นที่กว่าร้อยละ 0.2- 0.5 ต่อปี นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการขานรับนโยบายรัฐบาล และยกระดับความแข็งแรงของอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ให้กระจายสู่ระดับภูมิภาค กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจึงได้มุ่งเน้นยุทธศาสตร์ข้อสำคัญด้วยการส่งเสริมการออกแบบให้เกิดขึ้นกับธุรกิจอุตสาหกรรมในทุกมิติ เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน สถาบันการศึกษา ตลอดจนบุคคลทั่วไป ให้ตื่นตัวและสนับสนุนความสำคัญของความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ อีกทั้งยังเป็นการเปิดพื้นที่ให้กับนักศึกษาได้แสดงพลังทางความคิดนอกห้องเรียน และได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์จริงจากผู้ประกอบการ บนพื้นฐานของกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ รวมถึงสามารถนำภูมิปัญญาและเอกลักษณ์ของท้องถิ่นมาปรับใช้กับความรู้ที่ได้รับ เพื่อนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมและมูลค่าของสินค้าที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตด้วย นอกจากนี้ โครงการดังกล่าวยังมีจุดมุ่งหมายในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภาคการผลิตสู่ภาคบริการ และการท่องเที่ยว รวมถึงผลักดันให้กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เป็นศูนย์กลางการพัฒนาความรู้และปัจจัยพื้นฐาน ตลอดจนเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในอนาคตได้ต่อไป
 
13 มิถุนายน 2560 , 13:49 น. , อ่าน 66  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี