จังหวัดเชียงใหม่ นำเสนอผลงาน To Be Number One ต่อคณะกรรมการตัดสินการประกวดจังหวัด To Be Number One

  
    ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำเสนอผลงาน To Be Number One ต่อคณะกรรมการตัดสินการประกวดจังหวัด To Be Number One ต้นแบบระดับเพชร ประจำปี 2560 ระดับประเทศ ต่อคณะกรรมการตัดสินการประกวด
ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการตัดสินการประกวดจังหวัด To Be Number One ระดับเพชร นำโดย นายประวิทย์ เคียงผล หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เข้าตรวจประเมินผลการดำเนินงานจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชรปีที่ 1 ประจำปี 2560 โดยมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และคณะกรรมการโครงการ To Be Number One นำเสนอการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมสมาชิกชมรม To Be Number One กว่า 300 คน
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำเสนอการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ โดยกล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดให้โครงการ To Be Number One เป็นวาระจังหวัดเชียงใหม่ที่ทุกพื้นที่ต้องนำไปปฏิบัติ มีการกำหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจของจังหวัด พร้อมร่วมกันทำ MOU การดำเนินโครงการ ร่วมกับทุกอำเภอ จังหวัดเชียงใหม่มีสมาชิก To Be Number One จำนวน 363,542 คน คิดเป็นร้อยละ 92 ของจำนวนเด็กและเยาวชนอายุ 6 – 24 ปี ซึ่งมีสมาชิกเพิ่มขึ้นทุกปี มีการสนับสนุนการจัดตั้งชมรมในกระบวนการสร้างและขยายเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง และมอบหมายให้นายอำเภอทุกแห่ง จัดตั้ง 1 ตำบล 1 ชมรมจนทำให้มีชมรมจำนวน 1,174 ชมรม พร้อมสนับสนุนให้จัดตั้งศูนย์เพื่อนใจ To Be Number One ครบทุกอำเภอ จำนวน 110 แห่ง จังหวัดเชียงใหม่พร้อมมุ่งสู่การเป็นจังหวัด To Be Number One กลุ่มรักษามาตรฐาน พร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชรปีที่ 1
ทั้งนี้ การประกวดจังหวัด To Be Number One ระดับประเทศ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 15 กรกฎาคม 2560 ที่ศูนย์ประชุมอิมแพค เมืองทองธานี
 
14 มิถุนายน 2560 , 12:01 น. , อ่าน 70  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย