เชียงใหม่ ประชุมติดตามการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัด พร้อมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาราคาข้าวตกต่ำ

  
    จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัด พร้อมเดินหน้าโครงการนาแปลงใหญ่ หวังช่วยกระตุ้นราคาข้าว จากผลผลิตที่มีคุณภาพ ที่ห้องประชุมพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 5/2560 ซึ่งเป็นการติดตามผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัด โดยมีประเด็นเน้นย้ำเพิ่มเติม เรื่อง การหาแนวทางในการช่วยเหลือเกษตรกรที่ปลูกข้าว ในการจัดสรรพื้นที่ทางการเกษตรโครงการนาแปลงใหญ่ การควบคุมการขนย้ายและจัดทำบัญชีคุมข้าวสารในสต็อกของรัฐ ซึ่งคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวมีมติเห็นชอบให้ระบายสู่อุตสาหกรรม และโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก ปีการผลิต2559/60 เนื่องจากที่ผ่านมาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ราคาข้าวตกต่ำ ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกร ในปีการผลิต 2560/61 ไม่ให้ราคาตกต่ำเหมือนปีที่ผ่านมา จังหวัดเชียงใหม่จึงได้หารือร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกร และสถาบันเกษตรกร โดยจะดำเนินการโครงการดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ที่รัฐบาลกำหนด ทั้งนี้ในที่ประชุมมีมติให้ ดำเนินการตามโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก ปีการผลิต2559/60 เพื่อให้เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และสถาบันเกษตรกร สามารถมีการแข่งขันรับซื้อด้านราคาตลาดมากขึ้น ได้ลดดอกเบี้ยทางการค้าจากการเก็บสินค้าไว้เพื่อเป็นหลักประกัน และมีสภาพคล่องของเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้นด้วย
 
14 มิถุนายน 2560 , 15:39 น. , อ่าน 71  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี