จังหวัดเชียงใหม่ สรุปภาพรวมการจัดงานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 8

  
    ประชาชนชาวเชียงใหม่ พอใจภาพรวมการจัดงานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 8 ขณะที่ยอดรวมการจำหน่ายสินค้าทุกชนิดในช่วง 3 วันของการจัดงาน กว่า 2 ล้านบาท นายสุวรรณ สุวรรณา หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากการสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าเยี่ยมชมงานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 7-9 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา พบว่าผู้เยี่ยมชมงานส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจต่อการจัดงาน ทั้งในเรื่องของจำนวนร้านค้า นิทรรศการ ชนิดและราคาของมะม่วงที่นำมาจำหน่าย ขณะที่ยอดจำหน่ายผลผลิตมะม่วงของดีเมืองเชียงใหม่ สินค้าโอทอป และวิสาหกิจชุมชน ในช่วง 3 วันของการจัดงาน เป็นเงินกว่า 2 ล้านบาท ซึ่งงานดังกล่าว นอกจากจะเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รับรู้ว่าจังหวัดเชียงใหม่เป็นแหล่งผลิตมะม่วง คุณภาพเพื่อการส่งออกระดับประเทศแล้ว ยังเป็นการเปิดโอกาสในการประสานการตลาดระหว่างผู้ผลิตมะม่วงคุณภาพกับบริษัทผู้ส่งออก โดยใช้กระบวนการกลุ่มลดการพึ่งพาพ่อค้าคนกลาง เพื่อรักษาภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของผลผลิตมะม่วงจากจังหวัดเชียงใหม่ อีกด้วย
 
14 มิถุนายน 2560 , 16:07 น. , อ่าน 96  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด