กระทรวงทรัพยากรฯเดินหน้าขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน พ.ศ. 2568 ในระดับพื้นที่

  
    กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดประชุมสัมมนาขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน พ.ศ. 2568 ในระดับพื้นที่ หวังพัฒนาแผนงานประชาคมอาเซียน พ.ศ.2559 – 2568 กับการเชื่อมโยงสู่การบริหารจัดการพื้นที่ภาคเหนือ ที่ โรงแรมดวงตะวัน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายพงศ์บุณย์ ปองทอง รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมโครงการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน พ.ศ. 2568 ในระดับพื้นที่ ที่จัดขึ้นโดยสำนักความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ เพื่อแสดงความคิดเห็น วิสัยทัศน์ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ต่อสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในภูมิภาคอาเซียน ทั้งด้านการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อประเทศไทยทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ โดยเฉพาะด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการเชื่อมโยงกับการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก เนื่องจากปัจจุบันมีปัญหาระหว่างประเทศที่เชื่อมโยงกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่หลายปัจจัยที่ทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นและอาจส่งผลในวงกว้างต่อสังคมโลก อาทิ การตัดไม้ทำลายป่า หมอกควันข้าวแดน และการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ เป็นต้น โดยจังหวัดเชียงใหม่มีที่ตั้งอยู่บนเส้นทางระเบียงเหนือ-ใต้ หรือที่เรียกว่า North – South Corridor และมีความสำคัญในการเป็นศูนย์กลางการพัฒนาของภาคเหนือ ทั้งทางด้านการค้าระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน การศึกษา การท่องเที่ยวแบบธรรมชาติและเชิงวัฒนธรรม รวมถึงเป็นประตูหน้าด่านด้านการขนส่งทางอากาศในภาคเหนือของประเทศไทยด้วย การสัมมนาครั้งนี้ จัดให้มีเวทีอภิปรายวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน พ.ศ. 2568 และแผนงานประชาคมอาเซียน พ.ศ.2559-2568 กับการเชื่อมโยงสู่การบริหารจัดการพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ การเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรื่อง จังหวัดเชียงใหม่กับการประชาคมอาเซียน ในบริบทของการพัฒนาที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และอภิปราย สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม และผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รวมถึงแนวนโยบายและมาตรการในการรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เข้าร่วมประชุมร่วมกันอภิปราย เพื่อกำหนดแนวทางนโยบายและมาตรการการจัดการปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และปัญหามลพิษที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไป
 
15 มิถุนายน 2560 , 13:21 น. , อ่าน 68  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี