สปข.3 จัดอบรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ข้าราชการ-เจ้าหน้าที่ ให้ความสนใจจำนวนมาก

  
    สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันท์ให้แก่ข้าราชการบุคลากรในสังกัด และประชาชนในชุมชนใกล้เคียง เน้นกระตุ้นต่อยอดการประชาสัมพันธ์และนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดสู่หน่วยงานและชุมชนต่อไป ที่ ห้องแสดงสถานีวิทยุโทรทัศน์ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่ นายชูโชค ทองตาล่วง ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมฝึกอบรมประดิษฐ์ดอกไม้จันท์ (ดอกดารารัตน์) ซึ่งการฝึกอบรมครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมถ่ายทอดความรู้การประดิษฐ์ดอกไม้จันท์ให้แก่ข้าราชการบุคลากรในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 และประชาชนในชุมชนใกล้เคียง กิจกรรมนี้ มุ่งหวังให้บุคลากรสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 และประชาชนในชุมชนใกล้เคียง ได้มีส่วนร่วมในการถวายความจงรักภักดี โดยการร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์(ดอกดารารัตน์) เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 นางสาวชนิสา ชมศิลป์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ส่วนตัวมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการถวายความจงรักภักดีให้แก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เป็นครั้งสุดท้าย นางสาวเดือน อินต๊ะ ข้าราชการในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่ เผย รู้สึกปลื้มปีติเป็นอย่างมากที่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ ผู้แทนประชาชนในชุมชนหัวฝาย กล่าวถึงความรู้สึกที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ว่า ถือเป็นกิจกรรมที่ดีมาก ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนได้มีส่วนร่วม และถือเป็นการทำเพื่อพ่อหลวงผู้เป็นที่รักยิ่งของชาวไทยเป็นครั้งสุดท้าย ทั้งนี้ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่ ยังเน้นย้ำให้ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม ช่วยกันประชาสัมพันธ์การร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์(ดอกดารารัตน์) ในสถานที่ที่เปิดให้บริการสอนของจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงนำความรู้ที่ได้รับ ไปถ่ายทอดให้แก่กลุ่ม ชุมชน และสมาชิกในครอบครัวด้วย
 
15 มิถุนายน 2560 , 17:30 น. , อ่าน 72  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี