โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ รวมตัวสรุปผลการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2559 มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น

  
    เทศบาลนครเชียงใหม่ ติดตามความก้าวหน้าการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2559 ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อติดตามความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคของการจัดการเรียนการสอนและนำไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษา 2560 ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ที่ ห้องภูมิรพี โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายสุนทร ยามศิริ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาโครงการสรุป ติดตามและรายงานผลการจัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2559 ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ เนื่องจากที่ผ่านมาโรงเรียนในสังกัดขาดกิจกรรมในการติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง จึงไม่เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน ทำให้ไม่มีโอกาสระดมความคิดเห็นเพื่อแก้ไข พัฒนา ปรับปรุง และต่อยอดพัฒนาการทางการศึกษาได้เต็มที่ ทางเทศบาลนครเชียงใหม่ จึงได้จัดโครงการติดตามและรายงานผลการจัดการเรียนการสอนประจำปีการศึกษา 2559 ขึ้น เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ นำเสนอ สรุปผลการจัดการเรียนการสอนตลอดปีการศึกษา 2559 เกี่ยวกับความก้าวหน้าของการจัดการเรียนการสอนของแต่ละโรงเรียน ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นในการการจัดการเรียนการสอน พร้อมร่วมวิเคราะห์ปัญหาดังกล่าวร่วมกัน เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ ในปีการศึกษา 2560ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป การประชุมสัมมนาในครั้งนี้ มีผู้แทนจากสถานศึกษาต่างๆในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ พนักงานครูเทศบาลที่รับผิดชอบรายงานวิชาการ ฝ่ายบริหารงบประมาณ ฝ่ายบริหารงานบุคคล ฝ่ายบริหารงานทั่วไป หัวหน้าปฐมวัย และพนักงานเทศบาลของสำนักการศึกษา เข้าร่วมสัมมนา นำเสนอ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการจัดการเรียนการสอนจำนวนกว่า 100 คน ซึ่งเทศบาลนครเชียงใหม่คาดหวังว่า การสัมมนาครั้งนี้จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นในระบบการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด
 
16 มิถุนายน 2560 , 12:57 น. , อ่าน 71  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี