กรมการศาสนา ร่วมกับ มจร. จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะพระสอนศีลธรรม ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    กรมการศาสนา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะพระสอนศีลธรรม ที่จังหวัดเชียงใหม่ น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับเข้ากับหลักธรรม คำสอนในพระพุทธศาสนา
ที่หอประชุมศรีศุภอักษร วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ กรมการศาสนา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หรือ มจร. และ มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ วัดสวนดอก พระอารามหลวง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาสมรรถนะพระสอนศีลธรรม ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับภาคเหนือตอนบนในระหว่างวันที่ 15 -16 มิถุนายน 2560 ภายใต้กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ประจำปีงบประมาณ 2560 มีพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนจาก 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน เข้ารับการอบรมสัมมนา จำนวน 300 รูป
พระราชวรเมธี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กล่าวว่า การประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ เพื่อชี้แจงแนวทางการส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริในการพัฒนาสังคมและชุมชน มอบนโยบายการทำงานด้านการส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บูรณาการกับการสอนสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนาในสถานศึกษาแก่พระสอนศีลธรรม และส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการจัดกิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนา ขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมด้วยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
ทั้งนี้ กรมการศาสนา ร่วมกับ มจร. ได้ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 4 ครั้ง ทั่วประเทศ โดยจัดมาแล้ว 2 ครั้ง ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 และครั้งสุดท้ายจะจัดที่จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยทำให้พระสอนศีลธรรม ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนารถบพิตร
 
16 มิถุนายน 2560 , 18:25 น. , อ่าน 80  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย