การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดโครงการให้บริการวิชาการของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว

  
    การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ให้ความรู้กับคณะครู นักเรียนของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 16 แห่งในภาคเหนือ หวังให้นำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาการเรียนการสอนหลักสูตรการท่องเที่ยวเพื่อเยาวชนไทย ตลอดจนสร้างจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ธรรมชาติ และแหล่งท่องเที่ยวในฐานะเจ้าบ้านที่ดี ที่โรงแรมดวงตะวัน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือททท. จัดโครงการให้บริการวิชาการของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว โครงการสร้างยุวทูตกินรีประชาสัมพันธ์รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย และโครงการอบรมสร้างเครือข่ายผู้นำเยาวชนไทย หัวใจสีเขียว ประจำปี 2560 ภูมิภาคภาคเหนือ โดยมีนายจรัญ อ้นมี ที่ปรึกษาระดับ 10 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดโครงการ ซึ่งมีคณะผู้บริหาร ครูอาจารย์ และนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว ในภาคเหนือ จำนวน 16 โรงเรียน เข้าร่วมการอบรม ทั้งนี้ คาดหวังว่า คณะครู จะได้นำความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไปปรับปรุงการเรียนการสอนหลักสูตรการท่องเที่ยวเพื่อเยาวชนไทย รวมถึงนักเรียนและเยาวชนของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวสามารถถ่ายทอดความสำคัญของรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย หรือกินนรี ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง และสร้างการรับรู้ถึงคุณค่าในฐานะเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับแหล่งท่องเที่ยวหรือผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัล ตลอดจนสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวในฐานะเจ้าบ้านที่ดี อันจะนำไปสู่รายได้ และความเจริญเติบโต ให้แก่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยอย่างยั่งยืนต่อไป
 
17 มิถุนายน 2560 , 11:49 น. , อ่าน 86  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด