องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดเวทีเยาวชนผ่านเรื่องเล่าจากทูตความดี

  
    องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จัดเวทีเยาวชนสานสายใยถึงใจผู้ปกครอง ผ่านเรื่องเล่า...จากทูตความดี หวังสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวให้ดีขึ้นในยุค Gen Y ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายวิชาญ จองรัตนวนิช ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานเวทีเยาวชนส่งเสียงเพื่อสานสายใยถึงใจผู้ปกครอง “ เรื่องเล่า...จากทูตความดี ” โดยเป็นการบอกเล่าเรื่องราว ผ่านเยาวชนเพื่อให้ผู้ปกครองและคนทั่วไปได้เข้าใจความคิดเห็นของเยาวชนรุ่นใหม่ รวมถึงวิธีการแก้ไขปัญหาของเยาวชนเมื่อเกิดขึ้นกับครอบครัว เนื่องจากปัจจุบันอินเตอร์เน็ต และสื่อสังคมออนไลน์ มีบทบาทสำคัญต่อวิถีชีวิตของเยาวชน Gen Y เป็นอย่างมาก ซึ่งแตกต่างกับในอดีต จึงเป็นปัญหาในเรื่องทัศนคติของคน 2 ยุคที่ต้องอยู่ร่วมกัน ดังนั้น โครงการนี้จะทำหน้าที่เชื่อมโยงความเข้าใจ ปรับทัศนคติเพื่อการสื่อสารในครอบครัวที่ดีขึ้น โดยนายฤทธิพันธุ์ วิจิตรพร ทูตความดีแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นเยาวชนที่มีประสบการณ์มาบอกเล่าเรื่องราวที่ผ่านเข้ามาในชีวิตให้กับผู้ปกครองได้รับรู้ และเข้าใจถึงความรู้สึกของบุตรหลานของตนเองมากขึ้น ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดตั้งศูนย์เยาวชนขึ้นเพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนพัฒนาเด็กและเยาวชนในจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออก ได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ห่างไกลจากอบายมุขและสิ่งเสพติด ตลอดจนการส่งเสริมการให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการอบรม การดูแล การแนะนำ ให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนที่ถูกต้องให้กับผู้ปกครอง ครู รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีทัศนคติที่ดีกับเยาวชน และพัฒนาความรู้ความเข้าใจให้คำปรึกษาที่ดีแก่เยาวชนได้อย่างดีเพิ่มขึ้น
 
18 มิถุนายน 2560 , 13:30 น. , อ่าน 51  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด