รายงานพิเศษ มะม่วงพืชเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่

  
    ผลผลิตมะม่วงของจังหวัดเชียงใหม่ มะม่วงที่มีคุณภาพดี รสชาติดี สีสวยจนเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ สร้างรายได้นำเข้าจังหวัดเชียงใหม่เป็นจำนวนมาก จังหวัดเชียงใหม่ เป็นพื้นที่ปลูกมะม่วงแห่งหนึ่งที่มีความสำคัญของประเทศไทย เนื่องจากมีดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีการระบายน้ำที่ดี มีสภาพภูมิอากาศที่เย็นตลอดปี ทำให้ผลผลิตของมะม่วงที่ได้รับมีคุณภาพดี สีสวย รสชาติอร่อย ที่สำคัญผลผลิตมะม่วงของจังหวัดเชียงใหม่ จะให้ผลผลิตในช่วงเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนมิถุนายน ของทุกปี ทำให้มีความได้เปรียบทางการตลาด มีคู่แข่งน้อยทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้านนายธวัชชัย จันดี เกษตรกรผู้ปลูกมะม่วง หมู่ที่ 3 ต.แม่หอพระ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ กล่าวว่า ตนได้ปลูกมะม่วงมาตั้งแต่ปี 2557 ประมาณ 8 ไร่ พันธุ์ที่นำมาปลูกส่วนใหญ่เป็นพันธุ์น้ำดอกไม้สีทอง ผลผลิตที่ได้ส่งขายทั้งในประเทศและต่างประเทศ สร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้เป็นอย่างดี ปัจจุบัน จังหวัดเชียงใหม่ มีเกษตรกรปลูกมะม่วงคุณภาพเพื่อการส่งออกจำหน่ายมากกว่า 55,000 ไร่ และมีการขยายพื้นที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในแต่ละปี ซึ่งขณะนี้มีผลผลิตมะม่วง 71,000 ตันต่อปี นับว่าเป็นพืชที่มีศักยภาพด้านการตลาดเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้สีทอง มะม่วงโชคอนันต์ มะม่วงมหาชนก มะม่วงนวลคำ และอื่นๆอีกหลากหลายสายพันธุ์ ที่สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงของจังหวัดเชียงใหม่ กว่า 300 ล้านบาท /ต่อปี และส่งผลบวกต่อเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่เป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม เกษตรกร ภาครัฐ รวมถึงผู้ส่งออก และผู้ประการการธุรกิจมะม่วง ต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ ซึ่งกันและกัน พร้อมนำเอาเทคโนโลยีใหม่ๆ ความรู้ใหม่ๆ มาปรับใช้ในการผลิต เพื่อจะนำพาผลผลิตมะม่วงไปสู่ตลาดส่งออกที่สดใสต่อไป
 
18 มิถุนายน 2560 , 13:38 น. , อ่าน 67  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด