เชียงใหม่ จัดกิจกรรมประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา

  
     จังหวัดเชียงใหม่ บูรณาการร่วมทุกภาคส่วน สานต่อนโยบายรัฐบาล และวาระเร่งด่วนของจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันกำจัดผักตบชวา และรณรงค์ให้ประชาชนดูแลรักษาแหล่งน้ำ ในรูปแบบประชารัฐ ที่บริเวณคลองแม่ข่าน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนชาวเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา โดยมี นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ซึ่งการแก้ไขปัญหาผักตบชวาเป็นหนึ่งในนโยบายของรัฐบาล และเป็นวาระเร่งด่วนของจังหวัดเชียงใหม่ ที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหาผักตบชวาในแหล่งน้ำปิดและแหล่งน้ำเชื่อมโยง นอกจากจะเป็นความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆแล้ว ยังเป็นการบูรณาการร่วมกันในการจัดตั้งชมรมคนริมน้ำ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานในรูปแบบประชารัฐ ให้เกิดการแก้ไขปัญหาผักตบชวาเกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน โดยดำเนินการในพื้นที่คลองแม่ข่าน้อย ตำบลป่าแดด เป็นแห่งแรก เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่อยู่ปลายน้ำของอำเภอเมืองเชียงใหม่ ที่ประสบปัญหาและได้รับผลกระทบจากการแพร่ขยายพันธุ์ของผักตบชวา รวมถึงปัญหาน้ำเน่าเสีย การกีดขวางการไหลระบายของน้ำ ทั้งนี้ เมื่อดำเนินการกำจัดผักตบชวาเสร็จสิ้นแล้ว จะได้มีการดำเนินมาตรการในการดูแลรักษาแหล่งน้ำ โดยแต่งตั้งคณะกรรมการบูรณาการดูแลแหล่งน้ำในแต่ละแห่ง พร้อมมอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ดูแลรักษาแหล่งน้ำในพื้นที่รับผิดชอบต่อไป ตลอดจนรณรงค์ให้ประชาชน และทุกภาคส่วน ร่วมมือกันในรูปแบบประชารัฐ เฝ้าระวังดูแลรักษาแหล่งน้ำ บริเวณที่พักแหล่งท่องเที่ยว แหล่งน้ำสาธารณะอย่างต่อเนื่อง รวมถึงให้นำผักตบชวาไปใช้ประโยชน์ ในรูปแบบของการทำปุ๋ยอินทรีย์ วัสดุคลุมดิน ผลิตอาหารสัตว์ และผลิตภัณฑ์ชุมชน ต่อไป
 
18 มิถุนายน 2560 , 14:46 น. , อ่าน 81  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด