จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมเชิงปฏิบัติการเกษตรกร แนะนำส่งเสริมการปรับเปลี่ยนการปลูกพืชทดแทน

  
    พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ส่งเสริมและพัฒนาการตลาดสินค้าเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เชื่อมโยงผลผลิตทางการเกษตรเข้าสู่ตลาดแบบครบวงจร เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและร่วมกันแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรอย่างยั่งยืน ที่โรงแรมลานนาพาเลซ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงผู้นำเกษตรกร เพื่อแนะนำส่งเสริมการปรับเปลี่ยนการปลูกพืช พร้อมบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการวางแผนการผลิตสินค้าเกษตรให้เหมาะสมกับความต้องการตลาด ซึ่งทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดให้มีการอบรมจำนวน 2 วัน มีเกษตรกรที่ปลูกพืชหลักจำนวน 4 ชนิด ได้แก่ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ลำไย และมะม่วง เข้าร่วมการอบรม จำนวน 300 คน ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าวจะเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรและร่วมกันแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรทั้งด้านการผลิตและการตลาด ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกร กลุ่มเกษตรกรแปรรูป / จ้างแปรรูปสินค้าเกษตร สร้างมูลค่าเพิ่ม แก้ไขปัญหาด้านปริมาณราคาและคุณภาพของผลผลิตที่ยั่งยืน สร้างความสมดุลให้แก่ภาคการเกษตร ตลอดจนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิตสินค้าเกษตรให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค ลดพื้นที่การเพาะปลูก ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ให้สูงขึ้น และสามารถแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านได้
 
19 มิถุนายน 2560 , 15:44 น. , อ่าน 74  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด