มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษารุ่นที่ 41 ในวันที่ 16 มกราคมนี้ โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฯ จะเสด็จเป็นองค์ประธาน

  
     พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 41 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 16 มกราคม 2550 ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งในปีนี้มีผู้สำเร็จการศึกษามีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจำนวนทั้งสิ้น 5,468 คน จาก 20 คณะ ในจำนวนนี้มีบัณฑิตที่ได้รับเกียรตินิยมอันดับ 1 จำนวน 258 คน เกียรตินิยมอันดับ 2 จำนวน 426 คน บัณฑิตที่ได้รับเหรียญรางวัลเรียนดีตลอดหลักสูตรเหรียญทองจำนวน 54 คน เหรียญเงิน 204 คน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เริ่มดำเนินการจัดการศึกษาเมื่อปี พ.ศ.2507 จนถึงปัจจุบัน มีผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมทั้งสิ้น 111,576 คน ปริญญาเอก 287 คน ปริญญาโท 16,564 คน ปริญญาตรี 87381 คน ปริญญาตรีสมทบ 1,203 คน ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 2,506 คน และระดับประกาศนียบัตรต่าง ๆ 3,635 คน
 
15 มกราคม 2550 , 19:01 น. , อ่าน 1197  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่