ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งส่งเสริมและสนับสนุนองค์ความรู้การพัฒนาคุณภาพการผลิตและการแปรรูป

  
    ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งส่งเสริมองค์ความรู้การพัฒนาคุณภาพการผลิตและการแปรรูป ให้กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมประสานบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีเชียงใหม่ จำกัด สนับสนุนองค์ความรู้ด้านการตลาดแบบครบวงจร
นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ภายหลังได้ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยม รับฟังปัญหา และความเดือดร้อนของประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการสนับสนุน ส่งเสริม ด้านองค์ความรู้ การพัฒนาคุณภาพผลผลิต ด้านการตลาด น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน เพื่อให้การรวมกลุ่มของวิสาหกิจชุมชนให้มีศักยภาพ เพิ่มช่องทางการตลาดให้มากยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ ประชาชนในพื้นที่ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำสวนมะม่วง และลำไย โดยมะม่วงที่นิยมปลูก 6 สายพันธุ์ ได้แก่ พันธุ์จินหวง แดงจักรพรรดิ์ อาร์ทูอีทู งาช้างแดง หงส์ไค่เท่อ และมะม่วงมันศรีวิชัย ซึ่งผลผลิตในรอบแรกจะออกในเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน ของทุกปี กว่า 13,000 ตัน / ปี ที่ผ่านมาชาวบ้านประสบปัญหาราคาผลผลิตไม่แน่นอน พ่อค้าคนกลางกดราคา ทำให้ขาดทุน ชาวบ้านขาดองค์ความรู้ในการทำการตลาดและการเพิ่มมูลค่าของผลผลิต ทำให้ผลผลิตขายได้ในราคาต่ำ จึงได้ประสานบริษัทประชารัฐรักสามัคคีเชียงใหม่ จำกัด ให้ดำเนินการสนับสนุนองค์ความรู้ด้านการตลาดแบบครบวงจรในทุกมิติ รวมทั้งการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่มของผลผลิตที่ล้นตลาดในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดพร้อม ๆ กัน
นอกจากนี้ ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ยังมีพื้นที่ที่มีความเหมาะสมในการเลี้ยงปลาในกระชัง เพราะติดกับลำน้ำแม่ปิง และสามารถหารายได้เสริมจากการรวมกลุ่มเย็บผ้าตามแนวทางประชารัฐ น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต เน้นลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ผลิตและบริโภคเองในชุมชนก่อน เพื่อเป็นต้นแบบให้ตำบลอื่น ๆ ต่อไป
 
15 กรกฎาคม 2560 , 10:26 น. , อ่าน 205  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย