สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 นำเยาวชน 8 จังหวัดภาคเหนือที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนขับเคลื่อนคนพอเพียง ศึกษาดูงาน และเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่หมู่บ้านแม่กำปอง

  
    สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 นำเยาวชน 8 จังหวัดภาคเหนือที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนขับเคลื่อนคนพอเพียง ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านร้องวัวแดง และหมู่บ้านแม่กำปอง ขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและนำไปใช้ในการดำรงชีวิต
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ นำเยาวชนจาก 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ที่เข้าร่วมกิจกรรมค่าเยาวชนขับเคลื่อนคนพอเพียงกว่า 35 คน เข้าศึกษาดูงานที่หมู่บ้านแม่กำปอง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่น้อมนำหลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำรงชีวิต ซึ่งมีการพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาทโดยคำนึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนใช้ความรู้ ความรอบคอบ และคุณธรรม ประกอบการวางแผนและการตัดสินใจและการกระทำ โดยมีนายชูโชค ทองตาล่วง ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ และคณะ เข้าร่วมศึกษาดูงานในครั้งนี้ด้วย
ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กล่าวว่า บ้านแม่กำปองเป็นหมู่บ้านหนึ่งที่ได้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว โดยบ้านแม่กำปองมีทุนทางสังคม ทุนทางธรรมชาติ และทุนทางวัฒนธรรม ซึ่งทางคณะกรรมการหมู่บ้านใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารและขับเคลื่อนหมู่บ้านโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจะให้ประชาชนในหมู่บ้านพอมีพอกิน พัฒนาไปสู่การอยู่เย็นเป็นสุข และมั่งมีศรีสุข เป็นหมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้ต้นทุนที่มีอยู่
ทั้งนี้ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ ได้นำเยาวชนเข้าศึกษาดูงานที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านร้องวัวแดง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่เป็นต้นแบบความสำเร็จของการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมนำไปขยายผลต่อยอดขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ครอบครัว และชุมชนของตนเองต่อไป
 
15 กรกฎาคม 2560 , 19:21 น. , อ่าน 204  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย