มทร. ล้านนาเตรียมจัดเวทีนำเสนอผลงานทางวิชาการ วิจัย และนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 4

  
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเตรียมจัดเวทีนำเสนอผลงานทางวิชาการ "วิจัยรับใช้สังคมใส่ใจสิ่งแวดล้อมพัฒนาเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม" การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 4
รองศาสตราจารย์ ดร. นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับภาคีเครือข่าย เตรียมจัดเวทีนำเสนอผลงานทางวิชาการ “สู่วิจัยรับใช้สังคม ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พัฒนาเศรษฐกิจ ด้วยนวัตกรรม” การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 4 และการประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ ด้านพลังงานไฟฟ้าแรงสูง พลาสมาและไมโครนาโนบับเบิล สำหรับเกษตรและการประมงขั้นสูง ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 26 - 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นเวทีให้นักวิจัยได้มีโอกาสแสดงศักยภาพของตนเองในการเข้าร่วมนำเสนอผลงานในระดับชาติและนานาชาติ และเผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และแนวคิดในการพัฒนางานวิจัยในสาขาวิชาต่างๆ ระหว่างนักศึกษา คณาจารย์ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ เกิดการพัฒนาและสามารถนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้จริง ซึ่งจะเป็นการพัฒนาผลงานทางวิชาการ และสร้างงานวิจัยใหม่ร่วมกันต่อไปในอนาคต
สำหรับการประชุมวิชาการนานาชาตินี้ จัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 4 ซึ่งในครั้งนี้ มีความพิเศษโดยเป็นการนำเสนอผลงานนวัตกรรมด้านพลังงานไฟฟ้าแรงสูง พลาสมาและไมโครนาโนบับเบิล สำหรับเกษตรและการประมงขั้นสูง ที่ทาง มทร.ล้านนา ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศญี่ปุ่นในการร่วมกันศึกษาวิจัยเทคโนโลยีไมโคร นาโนบับเบิลโดยดำเนินการที่ศูนย์ Plasmas & Micro/Nano Bubbles to Agriculture and Aquaculture มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมที่สามารถถ่ายทอดลงไปสู่ภาคการเกษตรและถูกนำไปใช้เพื่อการผลิตทางการเกษตร และกลุ่มภาคธุรกิจ ภาคเอกชน จะได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์โดยเฉพาะด้านการเกษตร เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนพัฒนางานวิจัยสู่การพัฒนาเป็นงานนวัตกรรมในยุค Thailand 4.0 ขอเชิญชวน ผู้สนใจ กลุ่มสถานประกอบการ กลุ่มนักวิจัยรุ่นใหม่ เข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความทันสมัยของเทคโนโลยีได้ พิมลกัลย์ เดชะชัย สวท. เชียงใหม่ ///////// 17 ก.ค. 60
 
17 กรกฎาคม 2560 , 14:45 น. , อ่าน 166  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย