จังหวัดเชียงใหม่ ขานรับนโยบายคสช. ตามมาตรการชั่วคราวเพื่อแก้ไขข้อขัดข้องการบริหารจัดการ การทำงานของคนต่างด้าว

  
    นายจ้าง /สถานประกอบการ และแรงงานต่างด้าว ในจังหวัดเชียงใหม่ตื่นตัว เร่งดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย หลัง คสช. ได้มีนโยบายตามมาตรการชั่วคราวเพื่อแก้ไขข้อขัดข้องการบริหารจัดการ การทำงานของคนต่างด้าว โดยจะขยายเวลาออกไปถึงวันที่ 1 มกราคม 2561 นางเยาวภา พิบูลย์ผล จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ขณะนี้ นายจ้างและแรงงานต่างด้าวที่ทำงานและพักอาศัยในจังหวัดเชียงใหม่ มีความตื่นตัวเป็นอย่างมาก ในการมาขอรับบริการ ทั้งในเรื่อง การขอโควตา การเปลี่ยนนายจ้าง การขอหนังสือรับรอง จำนวนเกือบ 2,000 คนต่อวัน หลังจากที่ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ได้ออกมาตรการชั่วคราวเพื่อแก้ไขข้อขัดข้องในการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นมาตรการที่มีบทลงโทษที่ค่อนข้างสูง มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป ดังนั้น จึงขอให้นายจ้าง/สถานประกอบการ และแรงงานต่างด้าวเร่งดำเนินการให้ถูกต้องโดยทันที ส่วนคนต่างด้าวที่ผ่านการตรวจสัญชาติ ถือหนังสือเดินทาง (PP) หนังสือเดินทางชั่วคราว (TP) เอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง (TD) เอกสารรับรองบุคคล (CI) ซึ่งได้รับการตรวจลงตรา(VISA) ประเภท Non L-A แล้ว แต่ยังไม่ได้ขอใบอนุญาตทำงาน (Work permit) ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับการตรวจลงตรา ให้คนต่างด้าวไปยื่นคำขออนุญาตทำงาน ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัด ที่เป็นที่ตั้งของสถานที่ทำงานปัจจุบันของคนต่างด้าว นอกจากนี้ คนต่างด้าวที่ผ่านการตรวจสัญชาติ และคนต่างด้าวที่ถือใบอนุญาตทำงาน บัตรสีชมพู แต่ทำงานกับนายจ้างไม่ตรงตามที่ระบุไว้ในใบอนุญาตทำงาน ให้ยื่นขอเปลี่ยนนายจ้างได้ ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัด ที่เป็นที่ตั้งของสถานที่ทำงานปัจจุบันของคนต่างด้าว รวมถึงคนต่างด้าวที่เข้ามาตามระบบ MOU ก่อนวันที่ 16 สิงหาคม 2559 ด้วย สำหรับคนต่างด้าวที่เข้ามาตามระบบ MOU หลังวันที่ 16 สิงหาคม 2559 หากจะเปลี่ยนนายจ้าง ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขเดิม คือ นายจ้างเลิกจ้าง หรือนายจ้างเสียชีวิต นายจ้างล้มละลาย นายจ้างกระทำทารุณกรรม หรือทำร้ายร่างกายลูกจ้าง นายจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาจ้าง หรือกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน ลูกจ้างทำงานในสภาพการทำงาน หรือสภาพแวดล้อมในการทำงานที่อาจทำให้ลูกจ้างได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพอนามัย เท่านั้น หากมีข้อสงสัย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5311 2912-4 ในวันและเวลาราชการ หรือ ช่องทาง Line : @DOECMI ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ตอบคำถามและให้คำแนะนำตลอด 24 ชั่วโมง
 
17 กรกฎาคม 2560 , 15:58 น. , อ่าน 162  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด