เชียงใหม่ เดินหน้าดำเนินโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ หวังให้ประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต

  
    จังหวัดเชียงใหม่ เดินหน้าการดำเนินโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน หวังให้ประชาชนนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากการที่รัฐบาล ได้วางแนวทางการปฏิรูปภาคการเกษตรให้เกิดผลสำเร็จอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนาประเทศ ไทยแลนด์ 4.0 และนำพาประเทศขับเคลื่อนเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในอนาคตอันใกล้นี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดทำโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรและชุมชน ด้วยการนำหลักการทฤษฎีและแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรต่างๆ ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ได้พระราชทานไว้ คาดหวังให้เกษตรกรสามารถทำการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน และเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรและชุมชน โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเครือข่าย เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาภาคการเกษตรของชุมชน ให้มีส่วนร่วมแบบประชารัฐอย่างยั่งยืน อีกทั้งให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579) ซึ่งเป็นพื้นฐานในการพัฒนาประเทศ และภาคการเกษตรด้วย ทั้งนี้ ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน จะได้รับงบประมาณสนับสนุนชุมชนเกษตร ชุมชนละ 2,500,000 บาท ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ มีชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 255 ชุมชน โดยทุกชุมชนเห็นว่าเป็นโครงการที่ดี ซึ่งนอกจากจะทำให้เกิดการพัฒนาที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนแล้ว ยังเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลไกการทำงานในพื้นที่ ทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้ผ่านกระบวนการคิด วิเคราะห์และนำไปปฏิบัติได้จริง เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในการแก้ไขปัญหาให้เหมาะสมกับสภาพของท้องถิ่นและชุมชน อันจะส่งผลต่อเนื่องให้ภาคการเกษตรมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
 
17 กรกฎาคม 2560 , 16:32 น. , อ่าน 322  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี