สสจ.เชียงใหม่ เดินหน้าโครงการ โฆษณาสีขาวเพื่อชาวเชียงใหม่ เน้นดูแลสื่อไม่ให้โฆษณาชวนเชื่อเกินจริง

  
    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และสื่อมวลชนทุกแขนง เดินหน้า โครงการโฆษณาสีขาวเพื่อชาวเชียงใหม่ เน้นดูแลสื่อไม่ให้โฆษณาชวนเชื่อ โอ้อวดเกินจริง ที่ ห้องประชุมศรีเวียงพิงค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ร้อยเอกภูรีวรรธน์ โชคเกิด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จากที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดให้มีการประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์กิจกรรมการดำเนินงาน โครงการโฆษณาสีขาวเพื่อชาวเชียงใหม่ ในเดือนมีนาคม 2560 ที่ผ่านมา โดยมี นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมและได้แนะนำแนวทางการดำเนินงานด้านการป้องกันการโฆษณาที่ไม่ถูกต้อง การดำเนินการด้านกฎหมายแก่ผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการโฆษณา การประชาสัมพันธ์ ที่โอ้อวด เกินจริง ขณะนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จึงบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งสื่อมวลชนทุกแขนง ในการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและได้ดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน โครงการโฆษณาสีขาวเพื่อชาวเชียงใหม่ เพื่อการพัฒนากลไกการทำงานร่วมกัน ทั้งนี้ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนจัดอบรมการบังคับใช้กฎหมาย การสร้างความตระหนักรู้ ให้แก่สื่อมวลชนในการโฆษณาอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม รวมถึงการเผยแพร่ความรู้และสร้างความเข้มแข็งแก่ประชาชน เกี่ยวกับผลกระทบของการหลงเชื่อโฆษณาหลอกลวงโอ้อวดเกินจริงด้วย ที่ผ่านมาได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน ในการดำเนินงานด้านโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ ทางสื่อมวลชนสาขาสื่อวิทยุกระจายเสียงและสื่อวิทยุโทรทัศน์ของจังหวัดเชียงใหม่ อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จะได้ทำการรวบรวมสรุปผลการดำเนินการเพื่อนำเสนอจังหวัดเชียงใหม่เพื่อดำเนินการต่อไป
 
17 กรกฎาคม 2560 , 16:40 น. , อ่าน 170  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี