เชียงใหม่ เร่งดำเนินการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนระดับพื้นที่ให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว

  
    จังหวัดเชียงใหม่ เร่งดำเนินการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนตำบล/เทศบาล อำเภอ และโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด ที่ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุม เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนตำบล สภาเด็กและเยาวชนเทศบาล และสภาเด็กและเยาวชนอำเภอ โดยให้คำแนะนำแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดให้มีสภาเด็กและเยาวชนขึ้นในพื้นที่ ซึ่งสมาชิกจะประกอบด้วยเด็กและเยาวชนที่อยู่ในพื้นที่ ที่อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ โดยในระยะแรกให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน นับตั้งแต่วันที่ พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 บังคับใช้เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 โดยให้กรมกิจการเด็กและเยาวชนส่งเสริม สนับสนุน และประสานงาน จัดให้มีการดำเนินกิจการสภาเด็กและเยาวชนทุกระดับ รวมถึงชี้แจงเกี่ยวกับโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ของภาคท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ให้ประชาชนสามารถได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดอย่างทั่วถึง โดยจัดให้มีการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการ แก่ผู้ต้องการขอรับสิทธิ์และผู้ปฏิบัติงาน เช่น แผ่นพับ แผ่นป้าย โปสเตอร์ ซีดี วิทยุชุมชน หรือการประชุมประจำเดือน เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารและได้รับประโยชน์ตามสิทธิ์ของตน ทั้งนี้ กลุ่มเป้าหมายเป็นบุคลากรของอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ และบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ รวมจำนวนทั้งสิ้น 800 คน โดยแบ่งออกเป็น 5 รุ่น รุ่นละ 160 คน โดยรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ 1 ประกอบด้วยบุคลากรในพื้นที่อำเภอกัลยาณิวัฒนา แม่แตง แม่ริม สันทราย และอำเภอสะเมิง ซึ่งการก่อตั้งสภาเด็กและเยาวชนแต่ละระดับ องค์กรที่ดูแลจะต้องส่งเสริม สนับสนุน ในการแสดงความคิดเห็นหรือแสดงออกถึงความรู้ ความสามารถของเด็กและเยาวชน โดยท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนจะต้องจัดกิจกรรม เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน และเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านวิชาการ การศึกษา สุขภาพ กีฬา อาชีพ และนวัตกรรมที่ดีแก่เด็กและเยาวชน ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่ควรสนับสนุนเด็กและเยาวชนทุกระดับให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเอง ชุมชน ท้องถิ่น และประเทศชาติต่อไปในอนาคต
 
18 กรกฎาคม 2560 , 15:42 น. , อ่าน 180  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี