จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งเตือนนายจ้าง แรงงานต่างด้าว อย่าหลงเชื่อกลุ่มมิจฉาชีพรับทำเอกสารปลอมยื่นต่อทางราชการ

  
    จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งเตือนนายจ้าง แรงงานต่างด้าว ระวังอย่าหลงเชื่อกลุ่มมิจฉาชีพ แอบอ้างรับทำเอกสารปลอมมายื่นแสดงต่อเจ้าพนักงานของรัฐ เพื่อยื่นขออนุญาตทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
นางเยาวภา พิบูลย์ผล จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่มีการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว ซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งในการแก้ไขปัญหาการทำงานของคนต่างด้าว โดยเปิดโอกาสให้นายจ้างที่ได้จ้างแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายอยู่ก่อนวันที่ 23 มิถุนายน 2560 ได้ดำเนินการให้แรงงานต่างด้าวยื่นขออนุญาตทำงานกับตนเองอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งในช่วงเวลานี้ อาจจะมีกลุ่มมิจฉาชีพแสวงหาผลประโยชน์ ติดต่อกับนายจ้างและแรงงานต่างด้าวเพื่อรับเป็นนายจ้างแทน โดยอ้างว่า นายจ้างไม่ต้องดำเนินการใดๆ เมื่อแรงงานต่างด้าวได้ใบอนุญาตทำงานก็จะสามารถส่งคนต่างด้าวให้ไปทำงานยังสถานที่ทำงานต่างๆ ได้ ทั้งนี้ จะมีการทำเอกสารปลอมมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ เช่น สัญญาจ้าง สัญญาทำของ โฉนดที่ดิน สัญญาเช่าที่ดิน เป็นต้น หรือแรงงานต่างด้าวบางรายอาจถูกหลอกให้ทำหนังสือเดินทางปลอม ใบอนุญาตทำงานปลอม ใบเสร็จรับเงินปลอม จึงขอเตือน ทั้งนายจ้าง สถานประกอบการ และแรงงานต่างด้าวอย่าได้หลงเชื่อกลุ่มบุคคลที่มาแอบอ้างว่าสามารถรับเป็นนายจ้าง หรือทำเอกสารปลอมเพื่อนำแสดงต่อเจ้าหน้าที่ โดยผู้เป็นนายจ้างต้องลงชื่อรับรองเอกสารต่างๆ ด้วยตัวเอง และไม่มอบเอกสารราชการของตัวเองกับบุคคลอื่น แรงงานต่างด้าวต้องยื่นขออนุญาตทำงานกับนายจ้างที่ตนทำงานเท่านั้น
หากเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบระหว่างเวลาทำงาน พบว่า ไม่ได้ทำงานตรงตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตทำงาน ทั้งนายจ้างและแรงงานต่างด้าวก็จะมีความผิดตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่งานควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ สาขาย่อย ศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ โทร. 0 5311 2912-4 หรือ Line ID :@DOECMI
 
18 กรกฎาคม 2560 , 16:06 น. , อ่าน 224  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย