จังหวัดเชียงใหม่ หารือแนวทางการบริหารจัดการผลผลิตลำไย ปี 2560 กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  
    ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หารือแนวทางการบริหารจัดการผลผลิตลำไย ปี 2560 กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ตัวแทนเกษตรกร เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาผลผลิตลำไยล้นตลาด ส่งผลให้ราคาผลผลิตตกต่ำ
ที่ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายเหริน ยี่ เซิง กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดเชียงใหม่ นางนิยดา หมื่นอนันต์ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ผู้แทนเกษตรกร ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และบริษัทประชารัฐรักสามัคคีเชียงใหม่ จำกัด เพื่อหารือแนวทางการบริหารจัดการผลผลิตลำไย ปี 2560 ของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งในเดือนสิงหาคม 2560 จะมีผลผลิตลำไยของจังหวัดเชียงใหม่กว่า 42,000 ตัน จะออกสู่ตลาด ซึ่งถือเป็นช่วงที่มีผลผลิตมากที่สุดในรอบปี
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่ จะมีผลผลิตลำไยทั้งปีกว่า 1 แสน 3 หมื่น 4 พัน ตัน ซึ่งร้อยละ 60 จะนำไปแปรรูปเพื่อจำหน่าย เช่น ลำไยกระป๋อง ลำไยเนื้อสีทองอบแห้ง และลำไยอบแห้งทั้งเปลือก และร้อยละ 40 จะเป็นการจำหน่ายผลผลิตลำไยสด จะจำหน่ายในประเทศประมาณร้อยละ 12 และ ส่งออก ร้อยละ 28 โดยตลาดส่งออกหลักของผลผลิตลำไยสด จะอยู่ที่ประเทศจีนและประเทศอินโดนีเซีย โดยลำไยที่จะนำมาแปรรูปและจำหน่ายผลผลิตลำไยสดนั้น ต้องเป็นลำไยที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
ทางด้านพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ขณะนี้ตลาดส่งออกลำไยสดที่ประเทศอินโดนีเซีย ยังไม่สามารถส่งออกผลผลิตได้ เนื่องจาก ยังไม่มีการเปิดใบอนุญาตให้นำเข้าผลผลิตลำไยสดจากประเทศไทย ซึ่งทางด้านกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และทูตพาณิชย์ประจำประเทศอินโดนีเซียกำลังเร่งดำเนินการในส่วนนี้ เพื่อให้สามารถส่งออกไปยังประเทศอินโดนีเซียโดยเร็ว เพื่อลดปัญหาผลผลิตลำไยสดล้นตลาดในช่วงเดือนสิงหาคม 2560
ทั้งนี้ หน่วยงานภาครัฐ จะบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคเอกชน สภาอุตสาหกรรม และหอการค้า ในการเชื่อมโยงและขยายตลาดในการส่งออกผลผลิตลำไยไปยังประเทศต่าง ๆ เพิ่มเติม เช่น ประเทศรัสเซีย และประเทศกาต้าร์ เป็นต้น
 
18 กรกฎาคม 2560 , 17:35 น. , อ่าน 166  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย