เชียงใหม่ เปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด รุ่นสุดท้าย

  
    จังหวัดเชียงใหม่ เปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน รุ่นที่ 8 ประจำปี 2560 มุ่งใช้กลไกของประชารัฐในการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง ด้วยหลักการ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา หวังให้ผู้เข้าร่วมอบรมไม่กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก ที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ที่ 1 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายมนัส ขันใส ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน รุ่นที่ 8 ประจำปี 2560 ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ได้กำหนดแผนในการดำเนินการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติดระบบสมัครใจ ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน จำนวน 8 รุ่น รุ่นละ 100 คน โดยได้ดำเนินการไปแล้ว 7 รุ่น จำนวน 700 คน และรุ่นนี้เป็นรุ่นสุดท้าย ซึ่งมีระยะเวลาการดำเนินโครงการ 12 วัน คือระหว่างวันที่ 17 ถึง 28 กรกฎาคม 2560 โดยแบ่งเป็นระยะเวลาของการปรับเปลี่ยนทัศนคติ พฤติกรรม และฟื้นฟูร่างกาย 9 วัน และระยะเวลาฝึกทักษะอาชีพอีก 30 ชั่วโมง โดยที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจากศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอ จำนวน 12 แห่ง ได้แก่ อำเภอจอมทอง ดอยสะเก็ด แม่แตง แม่ริม สะเมิง พร้าว สันป่าตอง สันทราย ดอยเต่า อมก๋อย สารภี และอำเภอแม่ออน ดำเนินการนำส่งผู้ผ่านการคัดกรอง ที่ผ่านกระบวนการคัดกรองระดับอำเภอ แล้วนำเข้าสู่กระบวนการบำบัดฟื้นฟูฯ ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินรุ่นที่ 8 รวมทั้งสิ้น 100 คน โดยวัตถุประสงค์ของโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน นี้ คาดหวังให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯทั้ง 8 รุ่น สามารถกลับตัวกลับใจ และนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกทักษะอาชีพไปประกอบอาชีพที่สุจริต สามารถดูแลตนเองและครอบครัวได้ ทั้งนี้ การอบรมบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน ทั้ง 8 รุ่น ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการฝึกอาชีพตามความต้องการและความถนัด โดยได้รับการสนับสนุนทีมวิทยากร/ครูฝึกผู้ทรงคุณวุฒิและมีความเชี่ยวชาญ จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ และกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ที่ 1 รวมถึงการสนับสนุนทีมวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ในการอบรมบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด ให้มีสภาพทางกายที่ดี มีความพร้อมด้านจิตใจ และผ่านการประเมินตามเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข ตลอดจนให้มีการติดตามดูแลช่วยเหลือและประเมินผลอย่างต่อเนื่องในระดับพื้นที่ เพื่อเป็นการคืนคนดีสู่ครอบครัว สังคม และชุมชนต่อไป
 
19 กรกฎาคม 2560 , 14:32 น. , อ่าน 155  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี