สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เผยจังหวัดเชียงใหม่พบผู้เสียชีวิตจากไข้เลือดออกแล้ว

  
    สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่เร่งควบคุมและเฝ้าระวังไข้เลือดออก ขณะที่จังหวัดเชียงใหม่มีผู้เสียชีวิตจากไข้เลือดออกแล้ว นายแพทย์วรัญญู จำนงประสาทพร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สถานการณ์โรคไข้เลือดออกของจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – วันที่ 9 ก.ค. 2560 ที่ผ่านมา พบว่าจังหวัดเชียงใหม่ มีผู้ป่วยไข้เลือดออก เป็นอันดับที่ 17 ของประเทศ และเป็นอันดับที่ 3 ของเครือข่ายบริการสาธารณสุขเขต 1 รองจากจังหวัดน่าน และจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีรายงานผู้ป่วยมากกว่า ค่ามัธยฐาน 5 ปี เมื่อเทียบกับในช่วงเวลาเดียวกัน จำนวนผู้ป่วยทั้งหมด 761 ราย อัตราป่วย 40.77 ต่อแสนประชากร และมีผู้ป่วยเสียชีวิต 1 ราย เป็นชาย อายุ 75 ปี ที่อำเภอฝาง ส่วนอีก 2 รายที่คาดว่าจะเสียชีวิตด้วยไข้เลือดออก เป็นชาย อายุ 22 ปี ที่อำเภอดอยเต่า และรายล่าสุดเป็นเด็กหญิง อายุ 10 ปี พื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ ที่ขณะนี้ทั้ง 2 ราย อยู่ในระหว่างรอผลการยืนยันจากการตรวจพิสูจน์ สำหรับจังหวัดเชียงใหม่พบผู้ป่วยไข้เลือดออกใน 23 อำเภอ จาก 25 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ โดยอำเภอที่พบผู้ป่วยมาก 5 อันดับแรก ได้แก่ อำเภอจอมทอง,อำเภอเวียงแหง, อำเภอแม่อาย, อำเภอดอยหล่อ และอำเภอแม่วาง ส่วนอำเภอที่ยังไม่มีรายงานผู้ป่วย มี 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอสะเมิง และอำเภอกัลยานิวัฒนา อย่างไรก็ตาม จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการกำหนดให้เรื่องไข้เลือดออก เป็นวาระของจังหวัดเชียงใหม่ โดยได้มีการจัดทำ MOU ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ แต่งตั้งคณะกรรมการไข้เลือดออกระดับจังหวัด อำเภอ และตำบล รวมทั้งจัดตั้งทีมนิเทศติดตามการดำเนินงานตามมาตรการทั้งระดับจังหวัด อำเภอและไขว้ตำบล วอร์รูมระดับจังหวัดทุกเดือน พร้อมกำหนดมาตรการพื้นที่ 6 สี ได้แก่ สีแดง เหลือง เขียว ขาว เทา และ ดำ ทำกิจกรรม Big Cleaning Day ทุกเดือน สำรวจและทำลายแหล่งให้ค่า HI เป็น 0 ภายใน 5 วัน พ่นสารเคมีฆ่ายุงตัวแก่ 6 ครั้ง ประชาสัมพันธ์และสื่อสารความเสี่ยงให้กับประชาชนได้รับทราบ ตลอดจนค้นหาผู้ป่วยรายใหม่ และจัดทำแนวทางการดูแลรักษาและส่งต่อโรคไข้เลือดออกในโรงพยาบาลชุมชน ทั้งนี้ ขอความร่วมมือประชาชนทุกหลังคาเรือน และทุกหน่วยงาน สำรวจและจัดการแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบ้าน นอกบ้านและหน่วยงานของตนเองทุกสัปดาห์ รวมทั้งจัดการขยะ และสิ่งแวดล้อมไม่ให้เอื้อต่อการเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงและควรป้องกันตนเองและลูกหลานไม่ให้ยุงกัด หากมีอาการป่วย และสงสัยว่าเป็นไข้เลือดออก ควรรีบไปพบแพทย์ เพื่อทำการรักษาอย่างถูกวิธี
 
19 กรกฎาคม 2560 , 15:58 น. , อ่าน 146  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด