สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ แนะประชาชนดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง ปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามหลักสุขอนามัย ป้องกันไข้หวัดใหญ่

  
    รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่เผย จังหวัดเชียงใหม่ พบผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่แล้ว กว่า 3 พันราย ยังไม่มีรายงานการเสียชีวิต ขณะนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่เริ่มให้บริการฉีดวัคซีนกับกลุ่มเสี่ยงแล้ว นายแพทย์วรัญญู จำนงประสาทพร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จากข้อมูล งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่เดือน มกราคม จนถึงวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 สถานการณ์การเจ็บป่วย และการเสียชีวิตจากโรคไข้หวัดใหญ่ ของจังหวัดเชียงใหม่ พบผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ ทั้งสิ้นจำนวน 3,504 ราย ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต อำเภอที่พบผู้ป่วยมากที่สุด คือ อำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอสันทราย และอำเภอดอยสะเก็ด กลุ่มที่พบอัตราการป่วยสูงสุด อยู่ในกลุ่มช่วงอายุระหว่าง 5-9 ปี ซึ่งในแต่ละปี การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่จะมีอยู่ 2 ช่วง คือ ฤดูหนาวและฤดูฝน โดยปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดการระบาด คือ การรวมกันของคนหมู่มาก ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจและความตระหนักในการป้องกันควบคุมโรค การปฏิบัติตนไม่ถูกต้องตามหลักสุขอนามัย และบางกลุ่มมีความเสี่ยงจะติดโรค เนื่องจากมีความต้านทานต่ำ เช่น เด็ก ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ ตลอดจนคนที่เป็นโรคเรื้อรัง เช่น โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย เบาหวาน และมะเร็งที่กำลังได้รับเคมีบำบัด ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโรค ขอแนะนำให้ประชาชนดูแลร่างกายให้แข็งแรง ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ รับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ ใช้ช้อนกลาง หมั่นล้างมือบ่อยๆ ไม่ใช้ของร่วมกับผู้อื่น หลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีผู้คนแออัด ไม่คลุกคลีหรือนอนร่วมกับผู้ป่วยในระยะที่มีการระบาด ในกลุ่มเสี่ยง ควรได้รับวัคซีนตามที่กำหนด ซึ่งขณะนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการให้บริการฉีดวัคซีนกับกลุ่มเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 40 ของทั้งจังหวัด สำหรับประชาชนที่อยู่ในกลุ่มสี่ยงดังกล่าว ขอรับบริการฉีดวัคซีนได้ที่ สถานบริการสาธารณสุขที่อยู่ใกล้บ้าน หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ โทร.0-5322-1048-50 ต่อ 110-112
 
20 กรกฎาคม 2560 , 17:51 น. , อ่าน 162  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด