จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมเปิดศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว 24 กรกฎาคม – 7 สิงหาคม 2560

  
    จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมเปิดศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว ให้นายจ้างที่มีแรงงานผิดกฎหมาย 3 สัญชาติ ที่จ้างก่อน 23 มิถุนายน 2560 ยื่นคำร้องขอจ้างคนต่างด้าว ระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม – 7 สิงหาคม 2560 เท่านั้น
นางเยาวภา พิบูลย์ผล จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ในช่วงผ่อนผัน พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 สำหรับแรงงาน 3 สัญชาติ ได้แก่ เมียนมา ลาว และกัมพูชา ที่นายจ้างรับเข้าทำงานก่อนวันที่ 23 มิถุนายน 2560 โดยที่ไม่มีใบอนุญาตทำงาน ไม่มีเอกสารรับรองบุคคล ไม่เคยได้ตรวจพิสูจน์สัญชาติมาก่อน ให้นายจ้างไปติดต่อศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ อาคารปรับปรุงคุณภาพ ศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม ถึง 7 สิงหาคม 2560 เปิดให้บริการไม่เว้นวันหยุดราชการ และเมื่อหมดระยะเวลาที่กำหนดจะปิดรับแจ้งทันที
สำหรับนายจ้างหรือผู้แทนต้องยื่นแบบคำขอจ้างคนต่างด้าว จะต้องเตรียมเอกสารประกอบการยื่นแบบคำขอ ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน (ถ้าเป็นนิติบุคคลใช้สำเนาทะเบียนการค้า/พาณิชย์/อุตสาหกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง) และรูปถ่ายของคนต่างด้าว ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 ใบ หากมีหลักฐาน เช่น รูปถ่ายขณะทำงานกับนายจ้าง สถานที่ทำงาน เอกสารการจ่ายเงินเดือนหรือหลักฐานอื่นๆ ให้แนบมาในขั้นตอนนี้ ซึ่งจะสามารถยื่นแบบคำร้องได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น จากนั้นคนต่างด้าวจะได้รับหนังสือรับรองการไปตรวจสัญชาติ ถ้าเป็นแรงงานเมียนมา ให้ไปตรวจสัญชาติ ได้ใน 5 จังหวัด ได้แก่ สมุทรปราการ สมุทรสาคร ระนอง เชียงราย และตาก เมื่อได้รับเอกสารรับรองบุคคลหรือ CI แล้ว ให้ไปขอวีซ่า เข้าสู่ขั้นตอนการตรวจโรค การทำประกันสุขภาพ แล้วจึงไปยื่นขอใบอนุญาตทำงาน จะได้รับอนุญาตทำงานถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 ในส่วนของแรงงานสัญชาติลาว หลังจากนายจ้างยื่นคำร้อง และได้รับหนังสือรับรองจากศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวจังหวัดเชียงใหม่แล้ว ให้คนต่างด้าวไปที่สถานทูตลาวประจำประเทศไทยขอเอกสารเดินทางกลับประเทศเพื่อไปทำหนังสือเดินทาง เมื่อได้รับหนังสือเดินทาง ตรวจลงตรา (Visa) ตรวจโรค ประกันสุขภาพแล้ว ให้ไปยื่นขอใบอนุญาตทำงาน ทางด้านของแรงงานกัมพูชา กลุ่มไม่มีเอกสารแสดงตนใดๆ จะดำเนินการในประเทศไทย โดยออกเป็นเอกสารการเดินทาง(TD) ซึ่งจะเปิดศูนย์ในรูปแบบ One Stop Service (OSS) ประมาณเดือนสิงหาคมนี้
ทั้งนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่งานควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ โทร. 0 5311 2912-4 หรือ Line ID :@DOECMI
 
20 กรกฎาคม 2560 , 18:09 น. , อ่าน 168  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย