เชียงใหม่ อนุมัติงบสร้างเครือข่ายสนับสนุน SMEs ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ จัดสัมมนาชี้แจงโครงการสร้างเครือข่ายหน่วยงานสนับสนุน SMEs ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เน้นการบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วน ในการขับเคลื่อนธุรกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ให้ประสบความสำเร็จ ที่ โรงแรมแกรนด์วิว เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาชี้แจงโครงการสร้างเครือข่ายหน่วยงานสนับสนุน SMEs ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ในการให้บริการแบบบูรณาการ One Stop Service Network For SMEs โดยจังหวัดเชียงใหม่ ได้อนุมัติงบประมาณสนับสนุน ตามแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2560 จำนวน 500,000 บาท เพื่อสนับสนุนการสร้างระบบการบูรณาการความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ในจังหวัดเชียงใหม่อย่างเป็นรูปธรรม โดยอาศัยความร่วมมือของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ให้การสนับสนุน ตลอดจนสามารถให้บริการแก่ผู้ประกอบการ SMEs แบบบูรณาการและผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างทั่งถึง ทั้งนี้ คาดหวังว่า จากการสนับสนุนขององค์กร ภาคี เครือข่าย ทั้งภาครัฐและเอกชน จะสามารถทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จและส่งผลดีต่อตัวเลขเศรษฐกิจในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่รวมถึงในระดับประเทศให้เติบโตมากยิ่งขึ้นด้วย
 
20 กรกฎาคม 2560 , 19:38 น. , อ่าน 171  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี