รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แนะให้นำศาสตร์พระราชามาพัฒนาทางการศึกษา

  
    รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แนะให้คนไทยได้รับการศึกษา เรียนรู้ตลอดเวลา โดยนำศาสตร์พระราชาขับเคลื่อนประยุกต์ใช้ให้เกิดการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมสู่การพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน ที่โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ หม่อมหลวง ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ บรรยายพิเศษ เรื่องการสืบสานศาสตร์พระราชากับการพัฒนาทางการศึกษา โดยมีคณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กว่า 500 คน เข้าร่วมการรับฟัง โดยได้เน้นย้ำให้น้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ศาสตร์พระราชามาขับเคลื่อนประยุกต์ใช้ให้เกิดการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งครู อาจารย์ ถือเป็นฟันเฟืองสำคัญในการปลูกฝังและสร้างแม่แบบผลิตเด็กและเยาวชนให้มีคุณภาพ ให้ใช้การเรียนการสอน และการดำเนินชีวิต โดยยึดหลักคุณธรรม มุ่งเน้นให้นักเรียนเป็นเด็กดี รัก เคารพ พ่อแม่ และครู อาจารย์ รวมถึงมีความกตัญญูรู้คุณ ซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและต่อสังคมส่วนรวม ยึดมั่นอุดมการณ์คุณธรรม จริยธรรม สู่การปฏิบัติเพื่อความสำเร็จในชีวิต เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป นอกจากนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ยังได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว ตำบลเหมืองง่า อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีนักเรียนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาในพื้นที่อำเภอเชียงดาว อำเภอพร้าว อำเภอเวียงแหง และอำเภอไชยปราการ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะงานอาชีพ เพื่อใช้ในการดำรงชีวิตและมีความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาการศึกษา” ให้แก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว ได้รับฟังอีกด้วย
 
21 กรกฎาคม 2560 , 17:31 น. , อ่าน 176  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด