จังหวัดเชียงใหม่ ขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 สร้างจิตอาสาพัฒนาเด็กและเยาวชน มุ่งเน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง

  
    จังหวัดเชียงใหม่ เร่งขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 สร้างเครือข่ายจิตอาสาพัฒนาเด็กและเยาวชน พัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็งบนฐานของศาสนธรรมที่หลากหลาย มุ่งเน้นการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต
พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่ ได้เปิดเวทีปฐมนิเทศโครงการอำเภอรักษาศีล 5 สร้างจิตอาสา พัฒนาเด็ก เยาวชน ผู้ยากไร้ ซึ่งการจัดเวทีปฐมนิเทศในครั้งนี้ ได้บูรณาการความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนงานหมู่บ้านตำบลรักษาศีล 5 สู่เป้าหมายการพัฒนาเด็กและเยาวชนเชียงใหม่ ให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ สร้างเชียงใหม่และชุมชนท้องถิ่นที่เข้มแข็งบนฐานศาสนธรรม มุ่งเน้นการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต มีทักษะชีวิต มีทักษะการทำงาน มีสัมมาอาชีพที่สามารถพึ่งตนเองได้ และร่วมสืบสานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ทั้งนี้ ในยุคปัจจุบัน เด็ก เยาวชน ตกอยู่ในสภาวะแวดล้อมของการเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจและสังคมภายใต้กระแสทุนนิยม ที่กดดันให้พ่อแม่ผู้ปกครองต้องทำงาน ไม่มีเวลาเลี้ยงดูลูกอย่างใกล้ชิด หรือเลี้ยงดูในรูปแบบที่ไม่เหมาะสม ทำให้เด็กและเยาวชนเป็นเป้าหมายสำคัญ ของธุรกิจน้ำเมาและสถานบันเทิงในรูปแบบต่าง ๆ เพราะสามารถชักจูงได้ง่าย จึงเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เด็กและเยาวชนด้อยคุณภาพ เป็นเหตุให้เกิดปัญหาการติดเหล้า บุหรี่ ยาเสพติด การพนัน ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ปัญหาการทะเลาะวิวาท ความรุนแรง ที่อาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตทั้งของเด็ก และครอบครัว ตลอดจนถึงสังคมโดยส่วนร่วม
นอกจากนี้ หลายพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการขับเคลื่อนหมู่บ้าน ตำบลรักษาศีล 5 มีประสบการณ์ในการดำเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กเยาวชนที่เป็นรูปธรรม และมีความต่อเนื่อง ส่วนมากจะเป็นกลุ่มองค์กรของชุมชนรับผิดชอบดำเนินการโดยชุมชน โดยเฉพาะวัด หรือ ศาสนสถาน มีการสร้างกลุ่มเครือข่าวเด็กเยาวชน มีกระบวนสร้างการเรียนรู้หลายรูปแบบบนฐานศาสนธรรม
 
21 กรกฎาคม 2560 , 18:48 น. , อ่าน 174  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย