รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ปาฐกถาพิเศษ ในการประชุม Asia Pacific Area Convention ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “ในหลวงรัชกาลที่ 9 กับการพัฒนาที่ยั่งยืน” ในการประชุม Asia Pacific Area Convention ครั้งที่ 27 เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจในพระราชกรณียกิจ อันเป็นคุณอนันต์ต่อประชาชนชาวไทยและนานาประเทศ ที่จังหวัดเชียงใหม่
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม Asia Pacific Area Convention ครั้งที่ 27 จากประเทศในแถบเอเชีย และภูมิภาคแปซิฟิค กว่า 350 คน พร้อมทั้งปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “ในหลวงรัชกาลที่ 9 กับการพัฒนาที่ยั่งยืน” เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยการน้อมนำพระราชกรณียกิจ พระอัจฉริยภาพ ตลอดจนโครงการในพระราชดำริมานำเสนอให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับรู้และเข้าใจในพระกรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย และเป็นคุณอนันต์ต่อนานาอารยประเทศ ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าว จัดโดยสมาคมวาย.เอ็ม.ซี.เอ เชียงใหม่ และสโมสร Y’s Men ซึ่งเป็นสโมสรระดับนานาชาติ ที่มีสมาชิกทั่วโลก และมีปณิธานในการรับใช้สังคม โดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติและศาสนา มุ่งพัฒนาสังคมในด้านต่าง ๆ ซึ่งมีสมาชิกจากหลากหลายสาขาอาชีพ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ความชำนาญของตนเอง เข้ามาช่วยดำเนินการสานต่องานพัฒนาสังคมในด้านต่าง ๆ และมีการหมุนเวียนจัดประชุมไปตามประเทศต่าง ๆ ที่เป็นสมาชิก
 
21 กรกฎาคม 2560 , 18:49 น. , อ่าน 194  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย