เชียงใหม่ เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่ออนาคตของประเทศไทยในระยะ 20 ปี

  
    จังหวัดเชียงใหม่ จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่ออนาคตของประเทศไทยในระยะ 20 ปี ของพื้นที่ภาคเหนือ เปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน หวังนำพาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ที่ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร ประธานอนุกรรมการที่ปรึกษาและรับฟังความคิดเห็น ภายใต้คณะกรรมการเตรียมการยุทธศาสตร์ชาติ เปิดเผยว่า เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับพุทธศักราช 2560 กำหนดว่า รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบแนวคิดในการจัดทำแผนต่างๆให้สอดคล้อง และบูรณาการ เพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ชาติ จึงเป็นเป้าหมายที่ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนร่วมกันกำหนดขึ้น ใช้เป็นแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะยาว 20 ปี โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2560 - 2579 ให้ครอบคลุมแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 5 ปี จำนวน 4 แผน และเพื่อให้ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มีความชัดเจน ตลอดจนเกิดการมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาและรับฟังความคิดเห็น จึงจัดประชุมระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ภายใต้หัวข้อ “การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่ออนาคตของประเทศไทยในระยะ 20 ปี” ซึ่งจะดำเนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่างเปิดกว้างในระดับ 4 ภาค จากกลุ่มภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนในพื้นที่ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนจากหลากหลายอาชีพและช่วงวัย โดยเน้นให้มีวิทยากรกระบวนการจากสถาบันการศึกษาในภูมิภาคเข้าร่วมดำเนินการด้วย ซึ่งการดำเนินการต้องครอบคลุมประเด็นสำคัญทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ ด้านความมั่นคง ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ด้านการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพคน ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เชียงใหม่ พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร ประธานอนุกรรมการที่ปรึกษาและรับฟังความคิดเห็น กล่าวต่อไปว่า หารดำเนินการในครั้งนี้ เป็นเพียงการร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติเท่านั้น ซึ่งทางคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาและรับฟังความคิดเห็น จะได้สรุปรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นของประชาชน แล้วนำเสนอคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติให้ดำเนินการต่อไป ทั้งนี้ การระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ มุ้งเน้นการแสดงความคิดเห็นเชิงสร้างสรรค์ต่อเป้าหมายและแนวทางการดำเนินงาน เพื่อแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างและพัฒนาประเทศให้หลุดพ้นจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลาง ไปสู่การเป็นประเทศรายได้สูง ตลอดจนเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ การเป็นประเทศที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
 
22 กรกฎาคม 2560 , 14:05 น. , อ่าน 206  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี