กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 อบรมอาสาสมัครวัฒนธรรมนำเที่ยวเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

  
    กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 อบรมอาสาสมัครวัฒนธรรมนำเที่ยวเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในกลุ่มล้านนาตะวันตก รุ่นที่ 2 หวังเผยแพร่วิถีวัฒนธรรมด้านผ้าและเครื่องแต่งกาย ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่
ที่โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดกิจกรรมการอบรมอาสาสมัครวัฒนธรรมนำเที่ยวเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรมในกลุ่มล้านนาตะวันตก ตามโครงการพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 กิจกรรมตามรอยอารยธรรมล้านนาตะวันตก เพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 โดยมีอาสาสมัคร ซึ่งเป็นนักเรียน นักศึกษา คณะครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด และเครือข่ายอาสาสมัคร จากจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดแม่ฮ่องสอนกว่า 80 คน เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการจัดทำองค์ความรู้ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่วิถีวัฒนธรรม อัตลักษณ์ผ้า และเครื่องแต่งกายล้านนา รวมถึงการสร้างเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่ เผยแพร่ให้กับนักท่องเที่ยว และประชาชนได้มีความรู้ ความเข้าใจ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์วัฒนธรรมล้านนาต่อไป
 
24 กรกฎาคม 2560 , 16:39 น. , อ่าน 195  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด