เชียงใหม่ หนุนนักเรียนพื้นที่สูง ร่วมคิด ร่วมทำ พัฒนาการศึกษา ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

  
    จังหวัดเชียงใหม่ เปิดนิทรรศการ “อาชีพก้าวหน้า ภาษาก้าวไกล พื้นที่สูงเชียงใหม่ ร่วมใจพัฒนา” พร้อมสนับสนุนนักเรียนในพื้นที่สูง ร่วมคิด ร่วมทำ เพื่อพัฒนาการศึกษาแบบบูรณาการ ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ที่ โรงแรมคุ้มภูคำ เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายไพรัตน์ ใหม่ชมภู รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า การจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานของนักเรียนจากพื้นที่สูง “อาชีพก้าวหน้า ภาษาก้าวไกล พื้นที่สูงเชียงใหม่ ร่วมใจพัฒนา” ครั้งนี้ จัดขึ้นโดยความร่วมมือจากองค์กร ภาคี เครือข่ายทางการศึกษา โดยมีสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ ทั้ง 5 เขต จำนวน 83 โรงเรียน ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ดำเนินโครงการ ทั้งด้านการจัดการเรียนการสอน พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับเด็กที่ไม่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแม่ โรงเรียนในเขตพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร ด้านพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นทักษะอาชีพโรงเรียนในเขตพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร งบประมาณรวม 9 ล้าน 9 แสนบาท ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ เป็นการนำเสนอผลงานด้านการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนต่าง ๆ ในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อเพิ่มโอกาสให้กับเด็กด้อยโอกาส และพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นทักษะอาชีพแบบบูรณาการของโรงเรียนในเขตพื้นที่สูง รวมถึงเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ จะได้มีการปรับแผนพัฒนาการศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน โดยยึดหลักคิดเอง ทำเอง เน้นศักยภาพของเด็กพื้นที่สูงที่มีความขยัน อดทน และความรับผิดชอบ ก่อนเติมเต็มในส่วนวิชาการและวิชาชีพ ให้เด็กมีความพร้อมในการแข่งขันทั้งการศึกษาต่อและการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานในอนาคต
 
24 กรกฎาคม 2560 , 20:06 น. , อ่าน 160  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี