หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการฮาลาลทั่วราชอาณาจักร

  
    ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อบรมศักยภาพผู้ประกอบการฮาลาลทั่วราชอาณาจักร หวังพัฒนาองค์ความรู้ และมีความเข้าใจเกี่ยวกับฮาลาลได้อย่างถูกต้อง ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ ฝ่ายกิจการฮาลาล คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย สถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการฮาลาลทั่วราชอาณาจักร ประจำปี 2560 โดยมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย ตัวแทนผู้ประกอบการที่ได้รับรองมาตรฐานฮาลาลจากสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 150 ผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการภาคเหนือตอนบน จากจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลำพูน และจังหวัดลำปาง จำนวน 300 คน เข้าร่วมการอบรมทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และร่วมรับฟังการบรรยายในหัวข้อต่างๆ อาทิ เศรษฐศาสตร์อิสลาม ,บัญญัติอิสลามว่าด้วยฮาลาลและหะรอม,ฮาลาลประเทศไทยกับการส่งออก ,กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อสนับสนุนการรับรองฮาลาล เป็นต้น เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เพิ่มศักยภาพ เข้าใจคำว่ามาตรฐานฮาลาลมากขึ้น รวมถึงเป็นการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนและกระบวนการรับรองมาตรฐานฮาลาล การพัฒนาองค์ความรู้ด้านการผลิต บริการอาหารฮาลาลให้ถูกต้องตามกฎบัญญัติศาสนาอิสลาม ซึ่งมีกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ฮาลาลรองรับ ตลอดจนให้เกิดความมั่นใจว่า เครื่องหมายรับรองฮาลาลของประเทศไทยมีหนึ่งเดียวเท่านั้น ตลอดจน เป็นการให้ผู้เข้าอบรมสามารถประชาสัมพันธ์ฮาลาลประเทศไทยสู่ฮาลาลโลกได้อย่างภาคภูมิใจต่อไป
 
25 กรกฎาคม 2560 , 16:13 น. , อ่าน 188  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด