ตำรวจภูธรภาค 5 จัดฝึกอบรมเยาวชนพิทักษ์ไทย หวังสร้างพลเมืองรุ่นใหม่ให้มีพื้นฐานภูมิคุ้มกันชีวิตที่ดี

  
    ตำรวจภูธร ภาค 5 จัดโครงการฝึกอบรมเยาวชนพิทักษ์ไทย ครั้งที่ 6 หวังสร้างพลเมืองรุ่นใหม่ให้มีพื้นฐานภูมิคุ้มกันชีวิตที่ดี สามารถการป้องกันตนเองจากสิ่งยั่วยุและสิ่งไม่ดีในสังคมได้ ที่ ศูนย์พัฒนาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ล้านนา ตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ พล.ต.ท.พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค 5 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเยาวชนพิทักษ์ไทย ซึ่งจัดขึ้นทั้งหมด 9 ภาค ทั่วประเทศ โดยในส่วนของสำนักงานตำรวจภูธร ภาค 5 เชียงใหม่ ได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 6 เพื่อการปลูกจิตสำนึกที่ดีให้แก่เด็กและเยาวชน ที่มีอายุระหว่าง 8–14 ปี จำนวน 320 คน จากโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ โรงเรียนมาร์มาล่าวิชัยวิทยา โรงเรียนบ้านหนองโค้ง และโรงเรียนบ้านสันกำแพง รวมถึงเป็นการให้ความรู้กับเยาวชนในการปกป้องตนเองให้ปลอดภัยจากจาก สิ่งยั่วยุและสิ่งไม่ดีในสังคม เช่น ยาเสพติด การทะเลาะวิวาท การใช้ความรุนแรง การตกเป็นเหยื่อภัย Social media เป็นต้น โดยกิจกรรมจะจัดถึงวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ประกอบด้วยหลักสูตรวิชาการป้องกันตัว การฝึกเอาตัวรอดจากภัยสังคมรูปแบบต่างๆ ฝึกการช่วยเหลือผู้อื่นในชุมชน สังคม ตลอดจนสร้างจิตสำนึก กล่อมเกลาจิตใจด้วยกิจกรรมสันทนาการต่างๆ ที่ไม่มีในห้องเรียน ผ่านบทเพลง เกมส์ การแสดง เพื่อให้เยาวชนมีประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับการคิด การวางแผน และสามารถลงมือปฏิบัติได้จริงด้วยตนเองด้วย ทางด้าน พล.ต.ท.พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค5 เปิดเผยว่า กิจกรรมที่จัดขึ้น ถือเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมในการปกป้องตนเอง สังคม ชุมชน เกิดความตระหนักและภาคภูมิใจในศักยภาพของตนเอง ดังนั้นกระแสการปฏิรูปตำรวจ ที่กำลังได้รับความสนใจนั้น จึงเป็นสิ่งที่ดี เพราะเมื่อตำรวจมีศักยภาพมากขึ้น ประชาชนก็จะรู้สึกอุ่นใจ ปลอดภัย และได้รับการดูแลดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังถือว่ากิจกรรมดังกล่าวเป็นอีกบทบาทหน้าที่หนึ่งของตำรวจ ในการที่จะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน รวมถึงเป็นการกระตุ้นบทบาทหน้าที่และศักยภาพของตำรวจในมิติอื่นๆ ให้มีความชัดเจน เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นด้วย
 
25 กรกฎาคม 2560 , 17:41 น. , อ่าน 157  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี