เชียงใหม่ เปิดศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าววันที่สองยังคงคึกคัก นายจ้างและแรงงานต่างด้าว เข้ายื่นเอกสารจำนวนมาก

  
    บรรยากาศ การเปิดศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าววันที่สองของจังหวัดเชียงใหม่ยังคงคึกคัก นายจ้าง ผู้แทน และแรงงานต่างด้าว เข้ายื่นเอกสารลงทะเบียนแรงงานเพื่อขอมีใบอนุญาตทำงานจำนวนมาก ที่ อาคารปรับปรุงคุณภาพสินค้าเกษตรภาคเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นางเยาวภา พิบูลย์ผล จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากการเปิดศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว จังหวัดเชียงใหม่ วันนี้เป็นวันที่ 2 ของช่วงการผ่อนผันพระราชกำหนด การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 สำหรับแรงงาน 3 สัญชาติ ได้แก่ เมียนม่า ลาว และกัมพูชา ที่นายจ้างรับเข้าทำงานก่อนวันที่ 23 มิถุนายน 2560 โดยที่ไม่มีใบอนุญาตทำงาน ไม่มีเอกสารรับรองบุคคล และไม่เคยตรวจสอบพิสูจน์สัญชาติมาก่อน ในวันแรกได้มีนายจ้าง ผู้แทน และแรงงานต่างด้าว ให้ความสนใจในการยื่นคำร้องขอจ้างคนต่างด้าวจำนวนมาก โดยนายจ้าง ผู้แทน ตลอดจนแรงงานต่างด้าวที่มายื่นเอกสาร มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวเป็นอย่างมาก เพราะมีการทำงานที่เป็นระบบ มีการจัดจุดบริการอย่างเป็นขั้นตอน ทำให้ง่ายต่อการดำเนินการและช่วยลดระยะเวลาในการดำเนินการให้รวดเร็วยิ่งขึ้น และในวันที่ 2 ยังคงมีนายจ้าง ผู้แทน และแรงงานต่างด้าวเดินทางมายื่นเอกสารอย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่า การเปิดศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวจังหวัดเชียงใหม่ครั้งนี้ จะมีผู้มาแจ้งไม่ต่ำกว่า 40,000 ราย หรือวันละกว่า 2,600 คน ทางด้าน นายเจตนิพัทธ์ สิงหวิสัยธร นายจ้าง ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ก่อนหน้านี้คิดว่าการมีลูกจ้างแรงงานต่างด้าวเพียงคนเดียว ไม่จำเป็นต้องขึ้นทะเบียนขอจ้างแรงงานต่างด้าว เนื่องจากกังวลว่าจะมีขั้นตอนที่ยุ่งยากซับซ้อน และใช้เวลานานในการดำเนินการ แต่หลังจากที่มาศึกษาขั้นตอนแล้ว จึงทราบว่าเป็นขั้นตอนที่เป็นระบบ ง่าย สะดวก และรวดเร็ว จึงขอเชิญชวนให้นายจ้างเข้ามาดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อสิทธิประโยชน์ทั้งของนายจ้างและลูกจ้างต่อไป ทั้งนี้ ขอเชิญชวนให้ นายจ้าง ผู้แทน และ แรงงานต่างด้าว ที่ประสงค์จะยื่นเอกสารลงทะเบียนแรงงานต่างด้าว ติดต่อศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว จังหวัดเชียงใหม่ อาคารปรับปรุงคุณภาพศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม - 7 สิงหาคม 2560 นี้ โดยเปิดให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการเป็นเวลา 15 วัน ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. เมื่อครบกำหนดจะปิดรับแจ้งทันที หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ งานควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5311-2912 ถึง 4
 
25 กรกฎาคม 2560 , 19:53 น. , อ่าน 159  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี