จังหวัดเชียงใหม่ เปิดให้ประชาชนที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ลงทะเบียนแสดงตนขอรับเสื้อพระราชทาน

  
    จังหวัดเชียงใหม่ เปิดให้ประชาชนที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ลงทะเบียนแสดงตน ขอรับ “เสื้อพระราชทาน” ได้ในวันที่ 26 ก.ค. 60 นี้
นายชูชีพ พงษ์ไชย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกร บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเสื้อยืดคอโปโลสีดำ ให้ทุกจังหวัด จังหวัดละ 1 หมื่นตัว เพื่อมอบให้กับประชาชนสวมใส่ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2560 กระทรวงมหาดไทยจึงมอบหมายให้กรมการปกครอง ที่ดูแลงานทะเบียนราษฎร และบัตรประจำตัวประชาชน กำหนดแนวทางการมอบเสื้อพระราชทาน โดยให้ถือปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส และสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่
ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนด โดยได้จัดสรรโควตาสำหรับกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ 4 กิจกรรม ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 ประกอบด้วย กิจกรรมปั่นไปปลูก จำนวน 5,000 ตัว กิจกรรมพัฒนาคลองแม่ข่า จำนวน 1,000 ตัว กิจกรรมพัฒนาคูคลอง กำจัดผักตบชวา ปลูกต้นไม้ จำนวน 1,000 ตัว และ กิจกรรมปลูกต้นไม้ใน 24 อำเภอ อำเภอละ 125 ตัว รวม 3,000 ตัว ซึ่งประชาชนที่ประสงค์ขอรับเสื้อพระราชทาน ต้องเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ที่อำเภอ และจังหวัดจัดขึ้น เพื่อสวมใส่ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 เท่านั้น ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ได้กำหนดเปิดระบบ รับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ในวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา และที่เทศบาลเมืองแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น. โดยผู้ที่ประสงค์จะเข้าร่วม กิจกรรม ต้องมาแสดงตนด้วยตนเอง พร้อมนำบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดมาแสดงตนเพื่อรับบัตรคิว เมื่อมีผู้มาลงทะเบียนครบจำนวนที่กำหนด ระบบจะตัดการเชื่อมโยงระหว่างจังหวัดกับส่วนกลางทันที และในวันเดียวกัน เวลา 14.00 น. จะมีพิธีรับมอบเสื้อพระราชทาน ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ สถานที่ที่อำเภอและจังหวัดจัดขึ้น ซึ่งผู้มาลงทะเบียนต้องแต่งกายสุภาพ
สำหรับอำเภอทั้ง 24 แห่ง ประชาชนสามารถแสดงความประสงค์ขอเข้าร่วมกิจกรรมที่อำเภอจัดขึ้นและลงทะเบียนเพื่อขอรับเสื้อพระราชทานได้ ณ สำนักทะเบียน ที่ว่าการอำเภอนั้นๆ ได้ตามจำนวนที่กำหนดให้ ซึ่งประชาชนที่ไม่ได้รับเสื้อก็สามารถสวมใส่เสื้อสีดำเข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ได้เช่นกัน
 
26 กรกฎาคม 2560 , 10:13 น. , อ่าน 192  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด