มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดเวทีนำเสนอผลงานทางวิชาการที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 4 นำเสนอผลงานทางวิชาการ และประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ ด้านพลังงานไฟฟ้าแรงสูง พลาสมาและไมโครนาโนบับเบิล สำหรับเกษตรและการประมงขั้นสูง ครั้งที่ 2
ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 4 และการประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ ด้านพลังงานไฟฟ้าแรงสูง พลาสมาและไมโครนาโนบับเบิล สำหรับเกษตรและการประมงขั้นสูง ครั้งที่ 2 เพื่อนำเสนอผลงานทางวิชาการ “สู่วิจัยรับใช้สังคม ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พัฒนาเศรษฐกิจ ด้วยนวัตกรรม ซึ่งเป็นเวทีให้นักวิจัยได้มีโอกาสนำเสนอผลงานในระดับชาติและนานาชาติ เผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์และแนวคิดในการพัฒนางานวิจัยในสาขาวิชาต่าง ๆ ระหว่างนักศึกษา คณาจารย์ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ เกิดการพัฒนาและสามารถนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้จริง ต่อยอดสู่สังคมและชุมชน ซึ่งจะเป็นการพัฒนาผลงานทางวิชาการ และสร้างงานวิจัยใหม่ ๆ เพื่อการต่อยอดให้เกษตรกร ผู้ประกอบการนำไปใช้ได้จริง โดยมีนายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในเปิดประชุมในครั้งนี้
กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Research for National Development, Social Engagement and Enterprise for Thailand 4.0” โดยศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และการบรรยายหัวข้อ “Innovation of Micro / Nano Bubble for Social Engagement Environment and Enterprise” โดย ดร.มาซาโยชิ ทาคาฮาชิ จาก National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST) ประเทศญี่ปุ่น พร้อมทั้งมีการจัดแสดงผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ และกิจกรรมการถ่ายทอดผลงานวิจัย “สู่วิจัยรับใช้สังคม ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พัฒนาเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม”
 
26 กรกฎาคม 2560 , 19:14 น. , อ่าน 190  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย