จังหวัดเชียงใหม่ ลงนามความร่วมมือ กับ สำนักงาน ป.ป.ท. ขับเคลื่อนปีแห่งการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ ต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบ

  
    สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ นำร่องลงนามความร่วมมือกับจังหวัดเชียงใหม่ ขับเคลื่อนปีแห่งการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ ต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบ ตามนโยบายรัฐบาล
ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ดร.ฉัตร์ชัย ยอดอุดม รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และดร.อรอร ภู่เจริญ คณบดีคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วย การประสานความร่วมมือขับเคลื่อนปีแห่งการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ ต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบ ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ ถือเป็นหนึ่งในจังหวัดนำร่องในโครงการ Smart City ขับเคลื่อนให้จังหวัดเชียงใหม่ เป็นจังหวัด Smart Governance เพื่อส่งเสริมการลงทุนและสนับสนุน Start Up ผู้ประกอบการ SMEs ตลอดจนประชาชนที่ขอรับบริการภาครัฐ การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส ปลอดการรับสินบนทุกรูปแบบ
การขับเคลื่อนปี 2560 ให้เป็นปีแห่งการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ของทางราชการ ต่อต้านการับสินบนทุกรูปแบบ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 โดยการขับเคลื่อนดังกล่าว จะนำไปสู่การแก้ปัญหาและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน การป้องกันปัญหาการทุจริต และเป็นการยกระดับธรรมาภิบาลในภาครัฐ ซึ่งจะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นกลไกขับเคลื่อนร่วมกันเฝ้าระวัง แจ้งเบาะแสการทุจริตการบริการภาครัฐ และร่วมกันยกย่องหน่วยงานที่ให้บริการภาครัฐอย่างมีธรรมาภิบาล
พร้อมกันนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะเป็นหน่วยสนับสนุนทางวิชาการให้เกิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาการทุจริตและมีการพัฒนาหลักสูตรการเรียน การสอนที่เน้นหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการอีกด้วย
 
27 กรกฎาคม 2560 , 15:51 น. , อ่าน 215  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย