เชียงใหม่ ปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติดรุ่นสุดท้าย คืนคนดีสู่ครอบครัว ชุมชน และสังคม

  
    ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ ย้ำผู้เข้าร่วมโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน ขอให้กลับตัวกลับใจไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด นำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปประกอบอาชีพที่สุจริต ดูแลตนเอง ครอบครัว และสร้างประโยชน์ให้แก่สังคม ที่ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ที่ 1 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายมนัส ขันใส ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินรุ่นที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2560 ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ได้กำหนดแผนในการดำเนินการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติดระบบสมัครใจ ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน จำนวน 8 รุ่น รุ่นละ 100 คน โดยได้ดำเนินการไปแล้ว 7 รุ่น และรุ่นนี้เป็นรุ่นสุดท้าย โดยแบ่งเป็นระยะเวลาของการปรับเปลี่ยนทัศนคติ พฤติกรรม และฟื้นฟูร่างกาย 9 วัน และระยะเวลาฝึกทักษะอาชีพอีก 30 ชั่วโมง ด้าน นายมนัส ขันใส กล่าวว่า ขอให้ผู้เข้าร่วมโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน กลับตัวกลับใจไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด นำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปประกอบอาชีพที่สุจริต ดูแลตนเอง ครอบครัว และสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมต่อไป ภายหลังจากเสร็จสิ้นการอบรม ผู้เข้าร่วมโครงการทุกรุ่น จะได้รับการติดตามการประเมินผล ตามเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงมีการติดตามดูแลช่วยเหลือ ให้คำแนะนำ อย่างต่อเนื่องในระดับพื้นที่ เพื่อเป็นการคืนคนดีสู่ครอบครัว ชุมชน และสังคม
 
27 กรกฎาคม 2560 , 19:33 น. , อ่าน 173  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี