ภาครัฐ-ภาคเอกชน ร่วมเปิดบ้านศรีสังวาลย์เชียงใหม่ ทึ่งเด็กพิการโชว์ความสามารถ สร้างความประทับใจแก่ผู้ร่วมงาน

  
    หน่วยงานภาครัฐและเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมโครงการเปิดบ้านศรีสังวาลย์เชียงใหม่ ประจำปี 2560 เน้นนำเสนอผลงานและศักยภาพของนักเรียนผู้พิการ ที่ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ พลโท โกศล ประทุมชาติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดกิจกรรม โครงการเปิดบ้านศรีสังวาลย์เชียงใหม่ ประจำปี 2560 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานการพัฒนาด้านต่างๆของโรงเรียนในรอบ 3 ปี ที่ผ่านมา ให้ผู้ปกครอง ชุมชน และสังคม ได้รับทราบ รวมทั้งเปิดโอกาสให้เด็กพิการ ทั้งที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียน ที่เรียนร่วม และศิษย์เก่า ได้แสดงความสามารถให้สังคมประจักษ์ว่าคนพิการมีศักยภาพ สามารถพัฒนาได้หากได้รับโอกาส การดูแลเอาใจใส่อย่างถูกต้องและต่อเนื่อง โดยที่ผ่านมาโรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ในการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถนักเรียนให้มีศักยภาพเทียบเท่ากับเด็กปกติทั่วไป โดยทุ่มเททำงาน เสียสละ ดูแลนักเรียนทุกคน ด้วยความรัก ความเข้าใจ และความเอาใจใส่ของคณะครู บุคลากร ตลอดจนผู้บริหารสถานศึกษาอย่างเต็มที่ จึงทำให้ที่ผ่านมาโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ ได้รับรางวัลจากการส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันหลายรายการ อาทิ รายการไทยแลนด์ก็อตทาเลนต์ ซีซั่น 4 ที่เป็นผลงานสร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ นอกจากนี้ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ ยังได้มีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้สอดรับกับนโยบาย ยุคไทยแลนด์ 4.0 ที่กำลังจะเกิดขึ้น โดยใช้การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สร้างเด็กไทยให้มีความสามารถในการแข่งขัน สร้างโอกาสและความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและศักยภาพของคน ตลอดจนปลูกฝังให้นักเรียนเป็นพลเมืองดี มีน้ำใจ ฝึกการทำงานร่วมกัน รวมถึงการฝึกอาชีพตามความถนัดให้แก่นักเรียน เพื่อจะสามารถพึ่งพาตนเองได้ต่อไปในอนาคต
 
1 สิงหาคม 2560 , 18:19 น. , อ่าน 74  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี