คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. เตรียมจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3โครงการศึกษาพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเชียงใหม่

  
    คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เตรียมจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 โครงการศึกษาและจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะจังหวัดเชียงใหม่ ก่อนนำไปประมวลผลหาข้อสรุปต่อไป รศ.ดร.บุญส่ง สัตโยภาส ผู้จัดการโครงการศึกษา และจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะจังหวัดเชียงใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากที่สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร หรือ สนข. มอบหมายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำเนินการศึกษาและจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ในการแก้ไขปัญหาจราจรและพัฒนาระบบขนส่งมวลชนในเมืองภูมิภาค โดยเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ไปแล้ว 2 ครั้ง และในวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560 นี้ จะเป็นการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเป็นครั้งที่ 3 ปัจฉิมนิเทศ เพื่อเสนอผลการศึกษา ความก้าวหน้าโครงการศึกษา และจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ จังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้ง รับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ที่เกี่ยวข้อง ก่อนจะนำไปประมวลผลและปรับปรุงในรายงานการศึกษาต่อไป ทั้งนี้ การจัดสัมมนาดังกล่าวจะจัดขึ้นใน เวลา 09.00 -12.30 น. ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ และขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการสัมมนาดังกล่าวได้
 
2 สิงหาคม 2560 , 09:58 น. , อ่าน 51  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด