สสจ.เชียงใหม่ ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการระดับพื้นที่ดำเนินการป้องกันโรคติดต่อ

  
    สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานระดับพื้นที่ เน้นให้มีการป้องกันโรคติดต่อในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่อย่างเข้มงวดและเป็นระบบ ที่ ห้องประชุมม่วนอกม่วนใจ๋ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ร้อยเอก ภูรีวรรธน์ โชคเกิด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อ ในช่วงครึ่งปีแรกของพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ที่ผ่านมา พบว่ามีการเกิดโรคติดต่อระบาดหลายชนิด ซึ่งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอสม. มีบุคลากรไม่เพียงพอ ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชน โรงเรียน วัด สถานที่ทำงานต่างๆ ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ ปฏิบัติการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ จึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการโรคติดต่อในระดับจังหวัดขึ้น เพื่อพิจารณาวางแผนปฏิบัติการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อ 3 ปี ได้แก่ โรคไข้เลือดออก การพัฒนาระบบการป้องกันโรค การพัฒนาการควบคุมโรคและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน การกวาดล้างโปลิโอ โรคที่ป้องกันด้วยวัคซีน วัณโรค โรคติดต่อนำโดยแมลง โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และโรคอุจจาระร่วง เป็นต้น โดยเบื้องต้นพิจารณาแผนโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อชนิดต่างๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ตามฤดูกาล มีความเห็นให้หน่วยงานรับผิดชอบหลักในการป้องกันควบคุมโรคควรเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ชุมชน ตลอดจนประชาชนทุกครัวเรือนให้เป็นผู้รับผิดชอบในระดับครัวเรือน พร้อมทั้งให้มีคณะกรรมการรับผิดชอบในระดับหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการในระดับพื้นที่ จากนั้น ให้นำสถานการณ์ในปีที่ผ่านมา ใช้กำหนดพื้นที่เฝ้าระวังเน้นหนักและกำหนดยุทธศาสตร์พันธกิจใน 3 ปี ด้วย ทั้งนี้ ได้จัดให้มีคณะกรรมการระดับจังหวัดและระดับอำเภอ ติดตามผลการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ตามวิธีการและขั้นตอนที่กำหนดไว้ เพื่อให้มีการแต่งตั้งหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อในระดับพื้นที่ และเกิดการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบต่อไป
 
2 สิงหาคม 2560 , 15:42 น. , อ่าน 72  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี