เชียงใหม่ เปิดค่ายวิชาการ Academic Festival 2017 หวังยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยให้ก้าวสู่ระดับสากล

  
    จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมค่ายวิชาการ Academic Festival 2017 เน้นพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน และยกระดับประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางทางการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน ที่ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พลโท โกศล ประทุมชาติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดกิจกรรมค่ายวิชาการ Academic Festival 2017 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล ที่มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศไทย ให้มีศักยภาพในการแข่งขันและสามารถพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางทางการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน (Education Hub) ได้ โดยจัดให้มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทั้งครู นักเรียน ตลอดจนผู้บริหาร ให้มีส่วนร่วมสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน พร้อมทั้งเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ รวมถึงตระหนักถึงความสำคัญของภาษาอังกฤษ ซึ่งถูกกำหนดให้เป็นสาระการเรียนรู้ ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน อันจะนำไปสู่การพัฒนาการศึกษาของประเทศไทยให้มีคุณภาพ มีมาตรฐานก้าวสู่ระดับสากล และสามารถรองรับนักเรียนต่างชาติได้ในอนาคต ทั้งนี้ นอกจากจะเป็นการมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศไทยให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้นแล้ว กิจกรรมดังกล่าว ยังเป็นการช่วยประชาสัมพันธ์ให้เห็นถึงความสำคัญของการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการเรียนรู้ เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน ตามนโยบายของรัฐบาลด้วย
 
2 สิงหาคม 2560 , 15:43 น. , อ่าน 79  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี