ททท.บูรณาการหน่วยงานด้านการท่องเที่ยว สร้างเครือข่ายทางการท่องเที่ยว "เจ้าบ้านที่ดี"

  
    รองนายกรัฐมนตรี ย้ำการสร้างเครือข่ายทางการท่องเที่ยว “เจ้าบ้านที่ดี” เป็นการพัฒนาความรู้และทักษะการต้อนรับนักท่องเที่ยวแก่บุคลากรในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ให้สามารถเป็นเจ้าบ้านที่ดี ระบุปีหน้าจะเสนอครม.ประกาศเป็นปีแห่งการท่องเที่ยวของชาติ
พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผย หลังจากเป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการท่องเที่ยว "เจ้าบ้านที่ดี" ของจังหวัดเชียงใหม่ ว่า การอบรมการเป็นเจ้าบ้านที่ดี เป็นนโยบายที่รัฐบาลให้ความสำคัญ ซึ่งได้มีการอบรมครั้งแรกทั่วประเทศไปแล้วกว่า 1500 คน จากนั้นจึงขยายผลออกมายังส่วนภูมิภาค โดยเลือกจังหวัดเชียงใหม่ เป็นจังหวัดแรก เนื่องจากจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการคัดเลือกเป็นเมืองที่สวยงามน่าท่องเที่ยว เป็นอันดับ 3 ของโลก โดยการอบรมเสริมสร้างเครือข่ายทางการท่องเที่ยว เจ้าบ้านที่ดี เป็นการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน เข้ามามีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน อาทิ ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม สถาบันการศึกษา สายการบิน เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว ที่สามารถสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนได้เป็นอย่างดี รวมทั้งเป็นการ กระตุ้นให้เกิดจิตสำนึกในการเป็นเจ้าบ้านที่ดีสู่ท้องถิ่น ร่วมกันรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม การดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว การช่วยกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเพิ่มทักษะการให้บริการและการสื่อสารกับนักท่องเที่ยว อันจะนำไปสู่การกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นได้อย่างทั่วถึง สร้างรายได้จากการท่องเที่ยว และสร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งจะส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศต่อไปในอนาคต
อย่างไรก็ตาม ในปีต่อไป จะนำเสนอคณะรัฐมนตรี ให้มีการประกาศเป็นปีแห่งการท่องเที่ยวของชาติ พร้อมรณรงค์ให้คนไทยและคนต่างชาติ มาท่องเที่ยวประเทศไทยเพิ่มขึ้น เพื่อสร้างการท่องเที่ยวของประเทศไทยให้มีความมั่นคง และยั่งยืนต่อไป
 
2 สิงหาคม 2560 , 16:36 น. , อ่าน 79  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด