จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ อบรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและสิทธิประโยชน์ของคนพิการ

  
    จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและสิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับของคนพิการ เน้นให้นายจ้างหรือผู้ประกอบการ ดำเนินการอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่รัฐกำหนด ที่ ห้องแกรนด์วิว 1 โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นางเยาวภา พิบูลย์ผล จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่องการส่งเสริมการมีงานทำให้คนพิการและการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการพุทธศักราช 2550 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พุทธศักราช 2556 ที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงานคนพิการ สืบเนื่องจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้โอนภารกิจและอำนาจหน้าที่ด้านการส่งเสริมการมีงานทำและการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระแก่คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ให้กรมการจัดหางานรับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับการให้บริการจัดหางานเพื่อคนพิการ และรับขึ้นทะเบียนขอใช้สิทธิ์ ของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ โดยเริ่มต้นดำเนินการตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา และจากการตรวจเยี่ยม สถานประกอบการและคนพิการในรอบปีที่ผ่านมาพบว่า มีผู้พิการและสถานประกอบการเป็นจำนวนมาก ที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมายและสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งเสริมการมีงานทำให้คนพิการและการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการพุทธศักราช 2550 ขึ้น เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการมีงานทำให้แก่คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ นายจ้าง สถานประกอบการ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านคนพิการ ตลอดจนสร้างความตระหนักรู้ในสิทธิประโยชน์ต่างๆที่พึงได้รับ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่รัฐกำหนด ซึ่งรัฐได้กำหนดนโยบายให้ภาครัฐต้องจ้างงานคนพิการให้ครบร้อยเปอร์เซ็นต์ในปีพุทธศักราช 2561 ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมอบรมกว่า 200 คน จะได้รับฟังการบรรยายให้ความรู้จากวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ สำนักงานพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานสรรพากรภาค 8 สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ และมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ สาขาภาคเหนือ เพื่อที่จะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับทุกฝ่าย
 
3 สิงหาคม 2560 , 16:32 น. , อ่าน 77  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี