เชียงใหม่ ปัจฉิมนิเทศ การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะจังหวัดเชียงใหม่

  
    จังหวัดเชียงใหม่ จัดสัมมนาการศึกษาและจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3 หวังให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ นำไปสู่การจัดทำแผนงานอย่างเป็นรูปธรรมและนำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ที่ ห้องประชุมแกรนด์วิว 2 โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นางวิไลรัตน์ ศิริโสภณศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร พร้อมด้วย นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการศึกษาและจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3 โดยเป็นการประชุมสัมมนา รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการขนส่งมวลชนของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ เป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การคมนาคม ขนส่งตลอดจนการค้าและการลงทุน และวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความหลากหลาย จึงทำให้มีนักท่องเที่ยวมาเยือนจำนวนมากตลอดทั้งปี จังหวัดเชียงใหม่จึงมีการขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็ว ทำให้มีปริมาณการเดินทางเพิ่มขึ้น แต่เนื่องจากระบบขนส่งสาธารณะที่มีอยู่ในปัจจุบัน ไม่สามารถรองรับความต้องการการเดินทางได้เพียงพอ ทำให้เกิดปัญหาด้านการจราจรอย่างที่ได้พบเห็นในปัจจุบัน สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดการปัญหาการเดินทางและการขนส่งที่มีประสิทธิภาพ จึงได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำเนินการศึกษาและจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะที่เหมาะสมต่อสภาพเมืองเชียงใหม่ เพื่อให้ได้แผนงานที่เป็นรูปธรรมสำหรับการพัฒนาในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว รวมทั้งรูปแบบการลงทุนการจัดองค์กร และการบริหารจัดการระบบให้มีความยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรและส่งเสริมศักยภาพในการคมนาคมขนส่งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมภาคเศรษฐกิจในการก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้วย นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า สำหรับแนวทางการศึกษาการขนส่งมวลชนรูปแบบใหม่มีความคิดเห็นส่วนตัวว่า การคมนาคมขนส่งที่เหมาะกับบริบทพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ คือ ให้มีการผสมผสานระหว่างรูปแบบใต้ดินและบนดิน น่าจะเหมาะสมกับรูปแบบการขนส่งมวลชนของจังหวัดเชียงใหม่มากที่สุด เพราะคาดว่าจะช่วยลดปัญหาการจราจรติดขัดของจังหวัดเชียงใหม่ได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ การจัดการบริหารระบบขนส่งสาธารณะจังหวัดเชียงใหม่ครั้งนี้ เป็นการนำเสนอผลการศึกษา รวมทั้งรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการนำแผนการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเมืองเชียงใหม่ไปสู่การปฏิบัติจริงครั้งสุดท้ายของโครงการ ซึ่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะนำข้อมูลความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ไปวิเคราะห์เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่จังหวัดเชียงใหม่ต่อไป
 
4 สิงหาคม 2560 , 15:28 น. , อ่าน 77  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี