ภาวะเศรษฐกิจและการเงิน ภาคเหนือ ไตรมาส 2 ปี 2560 ปรับตัวดีขึ้น

  
    ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ ระบุภาวะเศรษฐกิจและการเงิน ภาคเหนือไตรมาส 2 ปี 2560 ปรับตัวดีขึ้น ทั้งภาคเกษตรกรรม ผลผลิตอุตสาหกรรม และภาคการท่องเที่ยวที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
นายสิงห์ชัย บุณยโยธิน ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ เปิดเผยว่า ภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคเหนือ ไตรมาส 2 ปี 2560 ปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาสก่อน โดยภาคเศรษฐกิจที่ปรับตัวดีขึ้น ได้แก่ภาคเกษตรกรรม โดยเฉพาะผลผลิตข้าวนาปรัง เพิ่มขึ้นกลับสู่ระดับปกติจากฐานต่ำในปีก่อน และอ้อยโรงงานส่วนหนึ่งเลื่อนเก็บเกี่ยวจากช่วงปลายฤดูมาช่วงไตรมาสนี้ รวมถึงผลผลิตปศุสัตว์ทั้งไก่เนื้อและไข่ไก่เพิ่มขึ้น ขณะที่ ราคาสินค้าเกษตรส่วนใหญ่ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา ผลผลิตอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นเช่นกัน รวมถึงการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง ตามความต้องการของตลาดเอเชียและเยอรมนี ภาคการท่องเที่ยว ขยายตัวดีกว่าที่คาดไว้ แม้อยู่นอกฤดูกาลท่องเที่ยว ซึ่งส่วนใหญ่มาจากจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีน และนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคอื่น ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่วนด้านการลงทุนภาคเอกชนแม้ในไตรมาสนี้จะมีการปรับตัวดีขึ้นแต่ยังไม่ค่อยชัดเจน โดยในส่วนที่เพิ่มขึ้นเป็นการนำเข้าเครื่องจักรของธุรกิจผลิตเพื่อส่งออกเป็นสำคัญ ด้านการใช้จ่ายภาคเอกชนยังไม่เข้มแข็ง แม้มีการเพิ่มขึ้นของสินค้าคงทนจากยอดจดทะเบียนยานพาหนะเพิ่มขึ้น แต่ยอดขายสินค้าในชีวิตประจำวันยังฟื้นตัวช้า อย่างไรก็ตาม ในส่วนของการใช้จ่ายลงทุนภาครัฐยังต่ำกว่าเป้าหมาย และการส่งออกหลักของภาคเหนือ ได้แก่ การค้าผ่านด่านชายแดนไปสหภาพเมียนมา และ สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาวหดตัว
สำหรับเสถียรภาพเศรษฐกิจโดยทั่วไปของภาคเหนือ ยังอยู่ในเกณฑ์ดี อัตราการว่างงานขยับขึ้นเล็กน้อยแต่ยังอยู่ในระดับต่ำ อัตราเงินเฟ้อลดลงเล็กน้อย ร้อยละ 0.3 จากราคาผัก ผลไม้ ส่วนเนื้อสัตว์ ข้าวและแป้งลดลง จากภาวะอากาศเอื้ออำนวยทำให้ปริมาณผลผลิตเกษตรเพิ่มขึ้น
 
4 สิงหาคม 2560 , 15:33 น. , อ่าน 73  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด